კოდექსი R3


ყურადღება

კოდექსი R3 ის მხარდაჭერა შეწყდება 2016 წლის 31 დეკემბერს

იხილეთ დეტალები: პროდუქტების მხარდაჭერის პოლიტიკა

საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტების სრულყოფილ ბაზას, რომელიც მოიცავს შემდეგ პროგრამულ პაკეტებს:

კოდექსი

განახლებული სისტემა R3 შეიცავს დოკუმენტების ისტორიას 2005 წლის მაისიდან. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ დოკუმენტები მისი წარსული მდგომარეობებით.

  • საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებებს და განკარგულებებს
  • სახელმწიფო მეთაურის - პარლამენტის თავჯდომარის ბრძანებულებებს და განკარგულებებს;
  • საქართველოს პარლამენტის კანონებს და დადგენილებებს;
  • საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის, მინისტრთა საბჭოს, მინისტრთა კაბინეტის ძირითად დადგენილებებს;
  • საქართველოს სხვადასხვა სამინისტროებისა და უწყებების მიერ 1993 წლის 1 იანვრიდან მიღებულ ძირითად კანონქვემდებარე და ნორმატიულ აქტებს (დადგენილებები, ინსტრუქციები, დებულებები და ა.შ.);
  • საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განჩინებებს და გადაწყვეტილებებს

კოდექსი კოდიფიცირებული

მოიცავს საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ და მოქმედ ყველა კანონს, როგორც საწყისი რედაქციით (ორიგინალი), ასევე საბოლოო რედაქციით (კოდიფიცირებული). აქვე თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ თითოეული კანონის განვითარების (მიმდინარე რედაქციით ჩამოყალიბების) ისტორიას.


კოდექსი საერთაშორისო ხელშეკრულებები

მოიცავს საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ ხელმოწერილ და ძალაში შესულ, ასევე საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებულ საერთაშორისო ხელშეკრულებებს, შეთანხმებებს, ოქმებს, დეკლარაციებს, მრავალმხრივ ხელშეკრულებებსა და საერთაშორისო კონვენციებს.

ძებნა საიტზე

კოდექსის მიმდინარე ვერსია

კოდექსი R4