ტრეინინგები


         

ამჟამად საიტზე 4 მომხმარებელია

არქივიდან ◊ October, 2011 ◊

• 28-Oct-2011

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №54, 12.10.2010, მუხ. 343) 31-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 31. საბიუჯეტო ორგანიზაცია
საბიუჯეტო ორგანიზაციად ითვლება მხარჯავი დაწესებულება ან/და ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში თანხის განკარგვის უფლებამოსილების მქონე ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს საკუთარი ბიუჯეტის პროექტის მომზადებას, ბიუჯეტის შესრულებასა და ანგარიშგებას დადგენილი ნორმების, პროცედურებისა და წესების თანახმად.“.
მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი მ. სააკაშვილი
თბილისი,
2011 წლის 28 ოქტომბერი.
№5173–IIს

• 28-Oct-2011

საქართველოს კანონი

საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №54, 12.10.2010, მუხ. 343) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. 168-ე მუხლის:

ა) მე-2 ნაწილის „ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ზ) ლატარიებით, კაზინოებით (სამორინეებით), აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობებით მომსახურების გაწევა, გარდა ამ მუხლის მე-4 ნაწილის „ტ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა;“;

ბ) მე-4 ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ტ“ ქვეპუნქტი:

„ტ) ლატარიებით, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობებით მომსახურების გაწევა „ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული იმ ლატარიის ორგანიზატორის მიერ, რომლის წილის 50 პროცენტზე მეტს ფლობს სახელმწიფო.“.

2. 239-ე მუხლის მე-6 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„6. თუ საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის რეგისტრაციამდე პირის ქონების მიმართ რეგისტრირებულია კომერციული ბანკების, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების, სადაზღვევო ორგანიზაციების, საერთაშორისო და „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად განსაზღვრული განვითარებული ქვეყნების საფინანსო ინსტიტუტების გირავნობის/იპოთეკის უფლება და ხდება ამ ქონების რეალიზაცია, ამოღებული თანხით პირველ რიგში დაკმაყოფილდება ზემოთ აღნიშნული ფინანსური ინსტიტუტების მოთხოვნა საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის რეგისტრაციამდე წარმოშობილი ვალდებულების ნაწილში, ხოლო შემდეგ ხდება საგადასახადო დავალიანების მოთხოვნის დაკმაყოფილება. ამ ქონების ახალი მფლობელის მიმართ საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა არ გავრცელდება. თუ დარჩენილი თანხით სრულად არ იფარება საგადასახადო დავალიანება, შეუსრულებელი საგადასახადო დავალიანება ძალაში რჩება იმ პირის მიმართ, რომლის ქონებაც დატვირთული იყო საგადასახადო გირავნობით/იპოთეკით. იმ შემთხვევაში, როდესაც საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის წარმოშობის საფუძვლები მიეკუთვნება საქართველოში რეგისტრირებული კომერციული ბანკების, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების, სადაზღვევო ორგანიზაციების ან საერთაშორისო და „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად განსაზღვრული განვითარებული ქვეყნების საფინანსო ინსტიტუტების გირავნობის/იპოთეკის რეგისტრაციამდე პერიოდს, პირველ რიგში დაკმაყოფილდება საგადასახადო გირავნობით/იპოთეკით უზრუნველყოფილი მოთხოვნა, ხოლო შემდეგ − ზემოაღნიშნული ფინანსური ინსტიტუტების მოთხოვნა.“.

3. 272-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 11 ნაწილი:

„11. ამ კოდექსის 215-ე მუხლის მე-11 ნაწილით გათვალისწინებული საქონლის გაფორმებისას, დადგენილ ვადაში გადაუხდელი იმპორტის გადასახდელების ან საქონლის დროებითი შემოტანის თანხის გამოვლენის შემთხვევაში, საურავის დაკისრება შეიძლება განახორციელოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილმა სამსახურმა საქართველოს ფინანსთა და შინაგან საქმეთა მინისტრების ერთობლივი ბრძანებით დადგენილი წესით.“.

მუხლი 2. „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №22, 18.05.2005, მუხ. 151) პირველი მუხლის 31 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ო“−„ს“ ქვეპუნქტები:

„ო) „ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ლატარიის ორგანიზატორის ან აგენტის მიერ ლატარიის ბილეთის შენახვის, სარეალიზაციო ან/და ლატარიის ორგანიზატორის სარეკლამო საქონლის უსასყიდლო გავრცელებასთან დაკავშირებული მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე;

პ) „ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ლატარიის ორგანიზატორის მიერ აღნიშნულ საწარმოში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული წილის მართვის უფლების მქონე პირისაგან მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე;

ჟ) „ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ლატარიის ორგანიზატორის მიერ ლატარიის ორგანიზებისათვის ან/და ჩატარებისათვის საჭირო ინფორმაციული და ტექნოლოგიური მხარდაჭერის სახელმწიფო შესყიდვაზე;

რ) შპს „საქართველოს ფოსტის“ მიერ სავაჭრო ობიექტებიდან რეალიზაციის მიზნით შეძენილი საქონლის სახელმწიფო შესყიდვაზე;

ს) შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ შპს „საქართველოს ფოსტისაგან“ საფოსტო და საკურიერო მომსახურებების სახელმწიფო შესყიდვაზე.“.

მუხლი 3. „ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №15, 19.04.2005, მუხ. 96) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. მე-3 მუხლის:

ა) „თ“ ქვეპუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „თ.ე“ ქვეპუნქტი:

„თ.ე) ტოტო – ტირაჟიანი ლატარიის ნაირსახეობა, რომელიც ტარდება ბილეთების მეშვეობით და რომელშიც მოგება დამოკიდებულია ლატარიის ორგანიზატორის მიერ წინასწარ შერჩეული სპორტული თამაშობების შედეგების მთლიან ან ნაწილობრივ დამთხვევაზე და განისაზღვრება საპრიზო ფონდის ოდენობიდან;“;

ბ) „კ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„კ) საპრიზო ფონდი – თანხა, რომელიც შემოსვლამდე აღიარებულია მყარ ვალდებულებად მესამე პირის (მოგებახვედრილი ბილეთის მფლობელის), მარწმუნებლის ან პრინციპალის სასარგებლოდ და განკუთვნილია მისთვის გადასაცემად, მოწყობის პირობებით (რეგლამენტით) გათვალისწინებული მოგების ოდენობით. კონკრეტული თამაშობის მოწყობის პირობების (რეგლამენტის) შესაბამისად მოგება შეიძლება წარმოდგენილი იყოს ფულადი, ნივთის სახით ან სხვა ფორმით და იგი გაიცემა თამაშობაში მოგებულ ბილეთზე. აკრძალულია საპრიზო ფონდის დატვირთვა რაიმე სხვა ვალდებულებებით, გარდა გათამაშების მონაწილეებთან ნაკისრი ვალდებულებისა. საპრიზო ფონდი არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ფინანსურ, კომერციულ, საწარმოო ან სხვა ბრუნვაში. ამ პუნქტით განსაზღვრული შეზღუდვები არ ვრცელდება საბანკო დაწესებულებაში საპრიზო ფონდის განთავსებით მიღებულ სარგებელზე;“;

გ) „ს“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ტ“−„ფ“ ქვეპუნქტები:

„ტ) აგენტი – პირი, რომელიც ლატარიის ორგანიზატორს უწევს სარეალიზაციო მომსახურებას და საცალო რეალიზატორს ან სხვა აგენტს აწვდის ლატარიის ბილეთებს მათი შემდგომი რეალიზაციის მიზნით. აგენტს უფლება აქვს, თავად შეასრულოს საცალო რეალიზატორის ფუნქცია;

უ) საცალო რეალიზატორი – პირი, რომელიც ლატარიის ორგანიზატორს ან აგენტს უწევს სარეალიზაციო მომსახურებას ლატარიის ბილეთების მოთამაშეებზე რეალიზაციის მიზნით;

ფ) სარეალიზაციო მომსახურება − მომსახურება, რომელიც მოიცავს აგენტის (საცალო რეალიზატორის) მიერ ლატარიის ორგანიზატორის ლატარიის ბილეთების რეალიზაციას (მათ შორის, ლატარიის ტერმინალის გამოყენებით), ლატარიის ორგანიზატორის მიერ დადგენილი წესების თანახმად მოთამაშეებზე მოგებების გაცემას, მათთვის ლატარიის ორგანიზატორის სარეკლამო საქონლის უსასყიდლოდ მიწოდებას და სხვა.“.

2. მე-6 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-5−მე-8 პუნქტები:

„5. ლატარიის ორგანიზატორს ლატარიის მხარდაჭერის, საზოგადოებრივი ინტერესის ან/და ნდობის მოპოვების მიზნით უფლება აქვს, უფასოდ მიაწოდოს მოთამაშეს ლატარიის ბილეთი. ასეთი მიწოდება არ ჩაითვლება ლატარიის ბილეთის რეალიზაციად და, შესაბამისად, არ გაითვალისწინება ლატარიის ბილეთების ჯამურ ღირებულებაში. ასეთი მიწოდება არ განიხილება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და ექსკლუზიური უფლების მფლობელს შორის დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობის დარღვევად.

6. ლატარიის ორგანიზატორს ლატარიის მხარდაჭერის მიზნით შეუძლია ლატარიის ბილეთი მიჰყიდოს პირს, რომელიც მას გამოიყენებს საკუთარი საქონლის, მომსახურების მიწოდების ხელშეწყობისათვის, თანამშრომელთა წახალისებისათვის და სხვა. ლატარიის ბილეთის ასეთი გაყიდვა ჩაითვლება მოთამაშისთვის ლატარიის ბილეთის ნომინალური ღირებულებით მიყიდვად და იმავე ღირებულებით შეიტანება ლატარიის ბილეთების ჯამურ ღირებულებაში.

7. ამ მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევები არ ჩაითვლება წამახალისებელ გათამაშებად და მათზე არ გავრცელდება წამახალისებელი გათამაშების მოწყობისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები.

8. ლატარიის ორგანიზატორს აქვს საპრიზო ფონდის ნაწილის რეზერვირების უფლება, რომლის ოდენობა მოცემულ თამაშობაში განცხადებულ საპრიზო ფონდთან ერთად უნდა შეადგენდეს რეალიზებული ლატარიის ბილეთების ჯამური ღირებულების არანაკლებ 45 პროცენტს.“.

3. მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. ტირაჟიანი ლატარიის, ლოტოს, ბინგოს საპრიზო ფონდის ოდენობა უნდა შეადგენდეს მოცემულ თამაშობაში რეალიზებული ბილეთების ჯამური ღირებულების არანაკლებ 45 პროცენტს.“.

4. 31-ე მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. ლატარიის ორგანიზატორი ვალდებულია უზრუნველყოს თამაშის წესების საჯაროობა და მოთამაშეებისათვის მათი დაუბრკოლებლად მიწოდება, აგრეთვე კომისიის შექმნა (გარდა ტოტოს გათამაშებისა), რომელიც უზრუნველყოფს საპრიზო ფონდის გათამაშებას მოწყობის პირობების (რეგლამენტის) დაცვით და მათ შესაბამისად. კომისია უნდა შედგებოდეს არანაკლებ 3 მოწვეული, ლატარიის ორგანიზატორისგან დამოუკიდებელი წევრისგან.

4. ლატარიის ორგანიზატორი ვალდებულია გათამაშების მიმდინარეობისა და შედეგების თაობაზე ინფორმაცია 5 სამუშაო დღის ვადაში წარუდგინოს შემოსავლების სამსახურს.“.

მუხლი 4.

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი მ.სააკაშვილი

თბილისი,

2011 წლის 28 ოქტომბერი.

№5169II

 

• 20-Oct-2011

საქართველოს კანონი

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №54, 12.10.2010, მუხ. 343) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. მე-18 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-15 ნაწილი:

„15. ამ მუხლის მე-11 ნაწილის მიზნებისათვის ითვლება, რომ პირთა ურთიერთდამოკიდებულებას გავლენა არ მოუხდენია გარიგების შედეგებზე, თუ სპეციალურ სავაჭრო კომპანიასა და მის ურთიერთდამოკიდებულ პირს შორის უცხოური საქონლის მიწოდება საწყობის საქმიანობის ნებართვის მქონე საწყობში განხორციელდა სატარიფო ღირებულებით.“.

2. 24-ე მუხლი ამოღებულ იქნეს.

3. კოდექსს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 24’1 მუხლი:

„მუხლი 241. სპეციალური სავაჭრო კომპანია

1. სპეციალური სავაჭრო კომპანია არის საწყობის საქმიანობის ნებართვის მქონე საწყობში საქმიანობის განმახორციელებელი საწარმო, რომელსაც მოგების გადასახადისაგან განთავისუფლების მიზნით ამ მუხლის შესაბამისად მინიჭებული აქვს სპეციალური სავაჭრო კომპანიის სტატუსი.

2. სპეციალური სავაჭრო კომპანიის სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს მხოლოდ ამ მიზნით შექმნილ საწარმოს, რეგისტრაციასთან ერთად, მიმდინარე და მომავალი კალენდარული წლებისათვის. სპეციალური სავაჭრო კომპანიის სტატუსის მინიჭებისას გაიცემა ამ სტატუსის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.

3. საწარმოს სპეციალური სავაჭრო კომპანიის სტატუსს ანიჭებს საგადასახადო ორგანო. სპეციალური სავაჭრო კომპანიის სტატუსის მინიჭების წესი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით.

4. სპეციალური სავაჭრო კომპანიის სტატუსის მქონე საწარმოს უფლება აქვს:

ა) განახორციელოს უცხოური საქონლის რეექსპორტი;

ბ) განახორციელოს უცხოური საქონლის მიწოდება როგორც სპეციალური სავაჭრო კომპანიის სტატუსის მქონე, ისე ამ სტატუსის არმქონე საწარმოებისთვის;

გ) შემდგომი რეექსპორტის ან/და მიწოდების მიზნით არანაკლებ სატარიფო ღირებულებით შეისყიდოს უცხოური საქონელი სპეციალური სავაჭრო კომპანიის სტატუსის არმქონე საწარმოსგან;

დ) საქმიანობიდან, გარდა ამ მუხლის მე-5 ნაწილით აკრძალული საქმიანობისა, მიიღოს შემოსავალი (მათ შორის, საქართველოში არსებული წყაროდან); ამასთანავე, იგი არ უნდა აღემატებოდეს ერთობლივი შემოსავლის 5 პროცენტს.

5. სპეციალური სავაჭრო კომპანიის სტატუსის მქონე საწარმოს ეკრძალება:

ა) განახორციელოს საქონლის იმპორტი საქართველოში;

ბ) საქართველოს ტერიტორიაზე შეისყიდოს საქართველოს საქონელი შემდგომი მიწოდების მიზნით;

გ) მომსახურება გაუწიოს საქართველოს საწარმოს/ინდივიდუალურ მეწარმეს ან/და უცხოური საწარმოს მუდმივ დაწესებულებას საქართველოში;

დ) ჰქონდეს საწყობის საქმიანობის ნებართვის მქონე საწყობი.

6. გადასახადის გადამხდელის მიერ სპეციალური სავაჭრო კომპანიიდან უცხოური საქონლის შესყიდვის შემთხვევაში მყიდველის მიერ ერთობლივი წლიური შემოსავლიდან გამოსაქვითი ხარჯი არ შეიძლება იყოს ამ საქონლის სატარიფო ღირებულებაზე მეტი. ეს შეზღუდვა არ ეხება მყიდველის მიერ გაწეულ ხარჯებს, რომლებიც ამ კოდექსით მიეკუთვნება აქტივის ღირებულებას და არ უკავშირდება სპეციალური სავაჭრო კომპანიისათვის გადახდებს.

7. სპეციალური სავაჭრო კომპანიის სტატუსი უქმდება იმ კალენდარული წლისათვის, რომელსაც საწარმოს უფლებამოსილი წარმომადგენელი მიუთითებს განცხადებაში სპეციალური სავაჭრო კომპანიის სტატუსის გაუქმების თაობაზე. ამასთანავე, განცხადება წარდგენილი უნდა იქნეს შესაბამისი წლის დაწყებამდე არა უგვიანეს 5 სამუშაო დღისა.“.

4. 99-ე მუხლის პირველი ნაწილის:

ა) „ნ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს;

ბ) „ფ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ქ“ ქვეპუნქტი:

„ქ) სპეციალური სავაჭრო კომპანიის მიერ ნებადართული საქმიანობით მიღებული მოგება.“.

5. 121-ე მუხლის მე-5 ნაწილის:

ა) „გ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს;

ბ) „გ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „დ“ ქვეპუნქტი:

„დ) სპეციალური სავაჭრო კომპანიის მიერ სპეციალური სავაჭრო კომპანიის სტატუსით სარგებლობის პერიოდში.“.

6. 160-ე მუხლის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ) ექსპორტი, რეექსპორტი;“.

7. 162-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-7 ნაწილი:

„7. საწყობის საქმიანობის ნებართვის მქონე საწყობში მიწოდებული უცხოური საქონლის იმპორტის შემთხვევაში იმპორტის თანხას ემატება საწყობში უცხოური საქონლის შესყიდვის ღირებულებასა და საქონლის სატარიფო ღირებულებას შორის სხვაობის თანხა, რომლის მიხედვითაც იმპორტიორი დღგ-ს გადაიხდის იმპორტის გადასახდელთან ერთად, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესით.“.

8. 163-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 163. ექსპორტი/რეექსპორტი, ექსპორტის/რეექსპორტის თანხა და დრო

ექსპორტის/რეექსპორტის დროს:

ა) ექსპორტის/რეექსპორტის თანხა არის სატარიფო ღირებულება;

ბ) საქონლის ექსპორტი/რეექსპორტი ხორციელდება მაშინ, როდესაც ხდება დეკლარირება საქონლის ექსპორტის/რეექსპორტის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცევის შესახებ.“.

9. 168-ე მუხლის:

ა) პირველი ნაწილის:

ა.ა) „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ე) საქონლის იმპორტი ამ კოდექსის 199-ე მუხლის „დ“ და „ო“ ქვეპუნქტების შესაბამისად, იმავე მუხლის შენიშვნის გათვალისწინებით, გარდა თავისუფალი ინდუსტრიული ზონიდან საქონლის იმპორტისა;“;

ა.ბ) „შ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„შ) თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოებს შორის საქონლის მიწოდება;“;

ბ) მე-4 ნაწილის:

ბ.ა) „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა) საქონლის რეექსპორტი ან ექსპორტი მხოლოდ იმ საანგარიშო პერიოდისათვის, რომელშიც განხორციელებულია დეკლარირება საქონლის რეექსპორტის ან საქონლის ექსპორტში გაშვების შესახებ;“;

ბ.ბ) „გ1“ და „გ2“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ1) საქონლის იმპორტის, საწყობის, დროებითი შემოტანის, შიდა გადამუშავების ან თავისუფალი ზონის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცევამდე საქართველოს ტერიტორიაზე მდებარე პუნქტებს შორის საქონლის გადაზიდვა და ამ გადაზიდვასთან უშუალოდ დაკავშირებული, ამ ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევა, გარდა ტვირთის შენახვის მომსახურებისა;

გ2) საქართველოს ტერიტორიაზე შემოტანამდე იმპორტის, საწყობის, დროებითი შემოტანის, შიდა გადამუშავების ან თავისუფალი ზონის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეული საქონლის საქართველოს ეკონომიკური საზღვრიდან დანიშნულების პუნქტამდე გადაზიდვა და ამ გადაზიდვასთან უშუალოდ დაკავშირებული, ამ ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევა, გარდა ტვირთის შენახვის მომსახურებისა;“;

ბ.გ) „რ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ს“ ქვეპუნქტი:

„ს) საწყობის საქმიანობის ნებართვის მქონე საწყობში უცხოური საქონლის მიწოდება.“.

10. 169-ე მუხლის მე-2 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. დასაბეგრი ბრუნვა არის საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული დასაბეგრი ოპერაციების, საქონლის ექსპორტისა და საქონლის რეექსპორტის თანხის ჯამი.“.

11. 173-ე მუხლის მე-2 ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ვ“ ქვეპუნქტი:

„ვ) საწყობის საქმიანობის ნებართვის მქონე საწყობში მიწოდებული უცხოური საქონლის იმპორტის შემთხვევაში საწყობში უცხოური საქონლის შესყიდვის ღირებულებასა და საქონლის სატარიფო ღირებულებას შორის სხვაობის თანხაზე დღგ-ის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი.“.

12. 174-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა.ბ) საქონლის რეექსპორტში ან/და ექსპორტში;“.

13. 207-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ქ“ ქვეპუნქტი:

„ქ) გაფორმების ეკონომიკური ზონა – შემოსავლების სამსახურის სპეციალურად შექმნილი კონტროლის ზონა, სადაც ხორციელდება საქონლის გაფორმება.“.

14. 214-ე მუხლის მე-8 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„8. ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო, ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო და სანიტარიულ-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესს, საქართველოს ინტეგრირებულ ტარიფს, თავისუფალი ზონის შექმნის წესს, საწყობის, თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვის გაცემის წესებს შესაბამისი დადგენილებებით განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა.“.

15. 217-ე მუხლის:

ა) მე-2 ნაწილის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 21 ნაწილი:

„21. საწყობის საქმიანობის ნებართვის მქონე საწყობში საქონლის დროებით შენახვის შემთხვევაში ამ მუხლის პირველ ნაწილში აღნიშნული ვადა 5 კალენდარული წელია.“;

ბ) მე-3 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. საქონელი, რომელზედაც უკვე განსაზღვრულია სასაქონლო ოპერაცია (გარდა ექსპორტისა), პირის მოთხოვნით, შეიძლება საწყობის საქმიანობის ნებართვის მქონე საწყობში დროებით ინახებოდეს არა უმეტეს 5 კალენდარული წლისა, ხოლო ექსპორტის შემთხვევაში − არა უმეტეს 120 დღისა.“.

16. 218-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-5 ნაწილი:

„5. საქონლის გაშვებამდე შემოწმებისას არადეკლარირებული საქონლის (გარდა მალულად გადაადგილებულისა) აღმოჩენის შემთხვევაში რეგისტრირებულ სასაქონლო დეკლარაციაში შესაძლებელია შეტანილ იქნეს ცვლილებები ჯარიმის დაკისრების გარეშე, თუ არადეკლარირებული საქონლის სატარიფო ღირებულება არ აღემატება დეკლარირებული სატარიფო ღირებულების 5 პროცენტს, მაგრამ არა უმეტეს 15 000 ლარისა.“.

17. 221-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ) რომელიც გაშვებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში არ იქნა გატანილი კონტროლის ზონიდან, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართულია გაშვებული საქონლის კონტროლის ზონაში გარკვეული ვადით დატოვება.“.

18. 227-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ვ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს.

19. 231-ე მუხლის:

ა) პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა) უცხოური საქონელი სატარიფო ღონისძიებების განხორციელების გარეშე;“;

ბ) მე-2 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. საწყობში შესაძლებელია ნებისმიერი პირის:

ა) საწყობის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეული საქონლის შენახვა;

ბ) იმ საქონლის დროებით შენახვა, რომლის მიმართაც განსაზღვრულია ან არ არის განსაზღვრული სასაქონლო ოპერაცია;

გ) კონტროლის ქვეშ მყოფი საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების დროებით განთავსება.“;

გ) მე-4 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4. დასაწყობების ვადა არ არის შეზღუდული.“;

დ) მე-8 და მე-9 ნაწილები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„8. დაუძლეველი ძალის შედეგად საწყობში დაზიანებული ან გაფუჭებული საქონელი ექვემდებარება დეკლარანტის მიერ არჩეული სასაქონლო ოპერაციის იმავე სახით განხორციელებას, როგორითაც ეს ოპერაცია განხორციელდებოდა დაზიანებული ან გაფუჭებული საქონლის ეკონომიკურ ტერიტორიაზე შემოტანისას.

9. საწყობში შენახული საქონელი უნდა დარჩეს უცვლელ მდგომარეობაში, გარდა იმ ცვლილებებისა, რომლებიც გამოწვეულია ბუნებრივი ცვეთით, შენახვის ნორმალური პირობებისათვის დამახასიათებელი ბუნებრივი დანაკარგებით. საწყობში შენახული საქონლის მიმართ დასაშვები ღონისძიებები განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით.“.

20. 232-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 232. თავისუფალი ზონა

თავისუფალი ზონა არის საქართველოს ეკონომიკური ტერიტორიის ნაწილი, სადაც:

ა) სავაჭრო პოლიტიკის ღონისძიებების განხორციელების მიზნით უცხოური საქონლის შემოტანა არ ითვლება საქონლის იმპორტში მოქცევად და, შესაბამისად, მასზე არ გადაიხდევინება იმპორტის გადასახდელები;

ბ) საქართველოს საქონლის მოთავსებისას გამოიყენება საქონლის ექსპორტში მოქცევის ანალოგიური დებულებები (მათ შორის, უცხოური საქონლის სტატუსის მინიჭება).“.

21. კოდექსს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 288-1 მუხლი:

„მუხლი 2881. სპეციალური სავაჭრო კომპანიის მიერ საქმიანობის წესის დარღვევა

1. სპეციალური სავაჭრო კომპანიის მიერ ამ კოდექსის 241 მუხლის მე-4 ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემოსავლის გადამეტება ერთობლივი შემოსავლის 5 პროცენტზე –

იწვევს დაჯარიმებას გადამეტებული თანხის 50 პროცენტის ოდენობით.

2. სპეციალური სავაჭრო კომპანიის მიერ შემდგომი მიწოდების მიზნით საქართველოს საქონლის შესყიდვა −

იწვევს დაჯარიმებას შესყიდული საქონლის საბაზრო ღირებულების 50 პროცენტის ოდენობით.

3. სპეციალური სავაჭრო კომპანიის მიერ მომსახურების გაწევა საქართველოს საწარმოს ან/და უცხოური საწარმოს მუდმივი დაწესებულებისათვის საქართველოში −

იწვევს დაჯარიმებას ასეთი მომსახურებიდან მიღებული ან/და მისაღები კომპენსაციის თანხის 50 პროცენტის ოდენობით.“.

22. 289-ე მუხლის მე-8 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„8. საგადასახადო ორგანოს თანხმობის გარეშე საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების მიერ კონტროლის ზონის დატოვება, ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი საქონლის გადატვირთვა ან გადმოტვირთვა −

იწვევს პირის დაჯარიმებას 1 000 ლარის ოდენობით, ხოლო იგივე ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, – 2 000 ლარის ოდენობით.“.

23. 290-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 290. სანებართვო პირობის შეუსრულებლობა

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი საწყობის ან თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის სანებართვო პირობის დარღვევა –

იწვევს ნებართვის მფლობელის დაჯარიმებას 4 000 ლარის ოდენობით, ხოლო იმავე პირობის დარღვევის ყოველ შემდგომ განმეორებაზე – ჯარიმის ოდენობის გასამმაგებას.“.

24. 309-ე მუხლის მე-10 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„10. საქართველოში ნავთობის მსუბუქი, საშუალო და მძიმე დისტილატებისათვის არ გამოიყენება გადამუშავების და თავისუფალი ზონის სასაქონლო ოპერაციები.“.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2011 წლის 13 ოქტომბერი.

№5120–IIს

 

• 17-Oct-2011

საქართველოს კანონი

სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს მიერ გაწეული

მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის შესახებ

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი (1.10.2010. N3654 ამოქმედდეს 2010 წლის 15 ოქტომბრიდან.)

ეს კანონი ადგენს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს (შემდგომში – სააგენტო) და დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობის და საკონსულო დაწესებულების საკონსულო თანამდებობის პირის მიერ გაწეული მომსახურების ვადებსა და საფასურს, განსაზღვრავს საფასურის განაკვეთებს, მისი გადახდისა და გადახდილი საფასურის დაბრუნების წესებს, ასევე საფასურის გადახდისგან გათავისუფლების პირობებს.

მუხლი 2. სააგენტოს და დელეგირებული უფლებამოსილების

ფარგლებში საკონსულო თანამდებობის პირის მიერ

გაწეული მომსახურება (1.10.2010. N3654 ამოქმედდეს 2010 წლის 15 ოქტომბრიდან.)

1. სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურება არის „საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, „საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ“, „სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის შესახებ“, „უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ და „სახელმწიფო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონებისა და სხვა ნორმატიული აქტების საფუძველზე სააგენტოს მიერ (მათ შორის, სააგენტოს ტერიტორიული სამსახურების მეშვეობით) განხორციელებული საქმიანობა, რომლის საფასური დადგენილია ამ კანონით.

2. დაინტერესებული პირის მოთხოვნის საფუძველზე სააგენტო/სააგენტოს ტერიტორიული სამსახური მომსახურებას ახორციელებს დაჩქარებული წესით.

3. ამ კანონის 51 მუხლით განსაზღვრულ მომსახურებას სააგენტოს მიერ დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებს საკონსულო თანამდებობის პირი. დელეგირების ფარგლებს განსაზღვრავს ეს კანონი და სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტები.

4. დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში დაჩქარებული წესით მომსახურება არ გაიწევა.

მუხლი 3. საფასური და მისი გადახდის წესი (1.10.2010. N3654 ამოქმედდეს 2010 წლის 15 ოქტომბრიდან.)

1. საფასური არის სააგენტოს და დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საკონსულო თანამდებობის პირის მიერ გაწეული მომსახურებისათვის კანონით დადგენილი სავალდებულო გადასახდელი, დამატებული ღირებულების გადასახადის ჩათვლით.

2. საფასური გადაიხდება შესაბამისი მომსახურების გაწევის შესახებ განცხადების შეტანამდე ან მისი შეტანის შემდეგ, უნაღდო ანგარიშსწორებით. საფასურის განცხადების შეტანის შემდეგ გადახდის შემთხვევაში იგი გადაიხდება განცხადების შეტანის დღესვე. (24.06.2011. N4942)

21. როდესაც მომსახურების გაწევა ხდება განცხადების შეტანის დღესვე, საფასური გადაიხდება განცხადების შეტანამდე. საჯარო დაწესებულება უფლებამოსილია საფასური გადაიხადოს შესაბამისი მომსახურების გაწევის შემდეგ, მიუხედავად მომსახურების გაწევის ვადისა. (24.06.2011. N4942)

22. დაინტერესებული პირის მოთხოვნის საფუძველზე სააგენტო/სააგენტოს ტერიტორიული სამსახური მომსახურებას ახორციელებს სააგენტოს/სააგენტოს ტერიტორიული სამსახურის შენობის გარეთ (ადგილზე მომსახურება). (24.06.2011. N4942)

3. საფასური ჩაირიცხება სააგენტოს ანგარიშსწორების ანგარიშზე.

4. დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საკონსულო თანამდებობის პირის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური გადაიხდება როგორც ნაღდი, ისე უნაღდო ანგარიშსწორებით. მომსახურების საფასური ჩაირიცხება საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობის/საკონსულო დაწესებულების ანგარიშზე, რის შემდეგაც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადაირიცხება სააგენტოს ანგარიშზე. (15.12.2010. N4052 ამოქმედდეს 2011 წლის 3 იანვრიდან)

5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობისა და საკონსულო დაწესებულების მიერ სააგენტოსთვის თანხის გადარიცხვასთან დაკავშირებული საბანკო მომსახურების ხარჯები დაიფარება მომსახურების საფასურის სახით გადახდილი თანხებიდან.

6. დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საკონსულო თანამდებობის პირის მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის გადახდის განსხვავებული წესი შესაძლებელია განისაზღვროს საქართველოს იუსტიციის მინისტრისა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით. 7. ამ კანონის 51 და მე-6 მუხლებით გათვალისწინებული მომსახურების საფასურის ოდენობა განისაზღვრება აშშ დოლარში. იგი გადაიხდება აშშ დოლარში ან ადგილსამყოფელი ქვეყნის ვალუტაში. ადგილსამყოფელი ქვეყნის ვალუტის აშშ დოლარის მიმართ კონვერტაციის ფიქსირებულ კურსად გამოიყენება წინა საფინანსო წლის 1 დეკემბრამდე აშშ დოლარის მიმართ ადგილსამყოფელი ქვეყნის ვალუტის საბაზრო მაქსიმალური გაცვლითი კურსი. საქართველოს ეროვნული ბანკი არა უგვიანეს ყოველი საფინანსო წლის 10 დეკემბრისა აწვდის საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და სააგენტოს მომავალი წლისათვის გამოსაყენებელ, ადგილსამყოფელი ქვეყნის ვალუტის გაცვლით კურსს.

მუხლი 4. საქართველოს კანონმდებლობით პირდაპირ

გაუთვალისწინებელი საქმიანობის საფასური

სააგენტო უფლებამოსილია განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობით პირდაპირ გაუთვალისწინებელი საქმიანობა, რომლის საფასური განისაზღვრება შესაბამისი ხელშეკრულებით.

მუხლი 5. საფასურის განაკვეთები და მომსახურების ვადები

1. საქართველოს მოქალაქის 32-გვერდიანი პასპორტისა და საქართველოში მუდმივად მცხოვრები მოქალაქეობის არმქონე პირის სამგზავრო პასპორტის განცხადების შეტანიდან:

ა) მე-10 სამუშაო დღეს გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 35 ლარია;

ბ) მე-5 სამუშაო დღეს გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 35 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 25 ლარი;

გ) მე-3 სამუშაო დღეს გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 35 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 55 ლარი;

დ) 24 საათის გასვლისთანავე გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 35 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 125 ლარი;

ე) იმავე დღეს გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 35 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 170 ლარი.

2. ამოღებულია (24.06.2011. N4942)

3. საქართველოს მოქალაქის ბიომეტრიული პასპორტისა და საქართველოში მუდმივად მცხოვრები მოქალაქეობის არმქონე პირის ბიომეტრიული სამგზავრო პასპორტის განცხადების შეტანიდან:

ა) მე-10 სამუშაო დღეს გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 100 ლარია;

ბ) მე-5 სამუშაო დღეს გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 100 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 20 ლარი;

გ) მე-3 სამუშაო დღეს გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 100 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 50 ლარი;

დ) 24 საათის გასვლისთანავე გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 100 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 90 ლარი;

ე) იმავე დღეს გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 100 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 105 ლარი.

4. საზღვარგარეთ მყოფ საქართველოს მოქალაქეზე მისი წარმომადგენლის მეშვეობით 32-გვერდიანი პასპორტის განცხადების შეტანიდან:

ა) მე-10 სამუშაო დღეს გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 105 ლარია;

ბ) მე-5 სამუშაო დღეს გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 105 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 50 ლარი.

5. ამოღებულია (15.12.2010. N4052 ამოქმედდეს 2011 წლის 3 იანვრიდან)

51. ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის განცხადების შეტანიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 35 ლარია. (1.07.2011. N4987)

6. საქართველოს მოქალაქის პირადობის, საქართველოში მუდმივად მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქისა და მოქალაქეობის არმქონე პირის ბინადრობის ელექტრონული მოწმობების განცხადების შეტანიდან: (24.06.2011. N4942)

ა) მე-10 სამუშაო დღეს გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 30 ლარია;

ბ) მე-5 სამუშაო დღეს გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 30 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების − 10 ლარი;

გ) მე-3 სამუშაო დღეს გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 30 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების − 20 ლარი;

დ) 24 საათის გასვლისთანავე გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 30 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების − 30 ლარი;

ე) იმავე დღეს გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 30 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 35 ლარი.“;

61. საქართველოს მოქალაქის პირადობის, საქართველოში მუდმივად მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქისა და მოქალაქეობის არმქონე პირის ბინადრობის მოწმობების განცხადების შეტანიდან: (24.06.2011. N4942)

ა) მე-10 სამუშაო დღეს გაცემისათვის მომსახურების საფასური არ გადაიხდევინება;

ბ) მე-5 სამუშაო დღეს გაცემისათვის დაჩქარებული მომსახურების საფასურის განაკვეთი 5 ლარია;

გ) მე-3 სამუშაო დღეს გაცემისათვის დაჩქარებული მომსახურების საფასურის განაკვეთი 10 ლარია;

დ) 24 საათის გასვლისთანავე გაცემისათვის დაჩქარებული მომსახურების საფასურის განაკვეთი 25 ლარია;

ე) იმავე დღეს გაცემისათვის დაჩქარებული მომსახურების საფასურის განაკვეთი 50 ლარია.

62. პირადობის ნეიტრალური მოწმობის განცხადების შეტანიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 10 ლარია. (1.07.2011. N4987)

7. ქორწინების:

ა) სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურში სპეციალური სარიტუალო მომსახურების გარეშე რეგისტრაციისათვის, რეგისტრაციის მოწმობის გაცემის ჩათვლით, მომსახურების საფასური არ გადაიხდევინება;

ბ) სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურში სპეციალური სარიტუალო მომსახურებით რეგისტრაციისათვის, რეგისტრაციის მოწმობის გაცემის ჩათვლით, მომსახურების საფასურის განაკვეთი 50 ლარია;

გ) ქორწინების სახლში სპეციალური სარიტუალო მომსახურებით რეგისტრაციისათვის, რეგისტრაციის მოწმობის გაცემის ჩათვლით, მომსახურების საფასურის განაკვეთი:

გ.ა) შაბათს და კვირას 150 ლარია;

გ.ბ) ნებისმიერ დღეს, გარდა შაბათისა და კვირისა, 90 ლარია;

დ) სააგენტოს ტერიტორიული სამსახურის შენობის გარეთ რეგისტრაციისათვის, რეგისტრაციის მოწმობის გაცემის ჩათვლით, მომსახურების საფასურის განაკვეთი 170 ლარია.

8. კანონით დადგენილ ვადაში განქორწინების რეგისტრაციისა და მოწმობის გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 45 ლარია.

9. სახელის, მამის სახელის, გვარის შეცვლის რეგისტრაციის, ასეთი შეცვლიდან გამომდინარე, შესაბამის სამოქალაქო აქტის ჩანაწერში, მათ შორის, მშობლის (მშობლების) მიერ სახელის, მამის სახელის, გვარის შეცვლის შემთხვევაში არასრულწლოვანი შვილის (შვილების) სახელზე შედგენილ სამოქალაქო აქტის ჩანაწერში, სავალდებულო ცვლილების შეტანის ჩათვლით (გარდა ქორწინების, განქორწინების, მამობის დადგენისა და შვილად აყვანის საკითხებთან დაკავშირებული შემთხვევებისა), და სახელის, მამის სახელის, გვარის შეცვლის მოწმობის განცხადების შეტანიდან: (15.12.2010. N4052 ამოქმედდეს 2011 წლის 3 იანვრიდან)

ა) 45-ე კალენდარულ დღეს გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 50 ლარია;

ბ) 30-ე კალენდარულ დღეს გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 50 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 100 ლარი;

გ) მე-15 კალენდარულ დღეს გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 50 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 170 ლარი;

დ) 10 კალენდარული დღის ვადაში გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 50 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 300 ლარი.

10. სამოქალაქო აქტის ჩანაწერში შესწორების, დამატებისა და ცვლილების (გარდა მამობის დადგენისა და შვილად აყვანის საკითხებთან დაკავშირებული შემთხვევებისა), მათ შორის, მშობლის (მშობლების) სახელზე შედგენილ სამოქალაქო აქტის ჩანაწერში მონაცემის შესწორების, დამატებისა და ცვლილების შეტანის შემთხვევებში არასრულწლოვანი შვილის (შვილების) სახელზე შედგენილ სამოქალაქო აქტის ჩანაწერში, მშობლის (მშობლების) მონაცემის სავალდებულო შესწორების, დამატებისა და ცვლილების შეტანის ჩათვლით, განცხადების შეტანიდან: (15.12.2010. N4052 ამოქმედდეს 2011 წლის 3 იანვრიდან)

ა) მე-15 კალენდარულ დღეს შეტანისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 10 ლარია;

ბ) 5 კალენდარული დღის ვადაში შეტანისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 10 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 50 ლარი.

11. სამოქალაქო აქტის რეგისტრაციის შესახებ განმეორებითი მოწმობის ან ცნობის განცხადების შეტანიდან:

ა) მე-5 სამუშაო დღეს გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 2 ლარია;

ბ) მე-3 სამუშაო დღეს გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 2 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 5 ლარი;

გ) 24 საათის გასვლისთანავე გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 2 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 15 ლარი;

დ) იმავე დღეს გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 2 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 25 ლარი.

12. მოქალაქის განცხადების საფუძველზე სამოქალაქო აქტის რეგისტრაციის შესახებ განმეორებითი მოწმობის ან ცნობის 10 კალენდარული დღის ვადაში სხვა ტერიტორიული სამსახურიდან გამოთხოვისათვის, თუ შესაბამისი აქტის ჩანაწერი არ ინახება მოწმობის ან ცნობის გამცემ სამსახურში, მომსახურების საფასურის განაკვეთი 20 ლარია.

13. საქართველოს მოქალაქეობის მიღების საკითხის განხილვისა და შესაბამისი დასკვნის განცხადების შეტანიდან:

ა) მე-80 კალენდარულ დღეს მომზადებისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 50 ლარია;

ბ) მე-60 კალენდარულ დღეს მომზადებისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 50 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 50 ლარი;

გ) მე-40 კალენდარულ დღეს მომზადებისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 50 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 150 ლარი;

დ) 20 კალენდარული დღის ვადაში მომზადებისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 50 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 250 ლარი. (6.07.2010. N3360)

14. საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლის საკითხის განხილვისა და შესაბამისი დასკვნის განცხადების შეტანიდან:

ა) 30-ე კალენდარულ დღეს მომზადებისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 100 ლარია;

ბ) მე-20 კალენდარულ დღეს მომზადებისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 100 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 100 ლარი;

გ) მე-10 კალენდარულ დღეს მომზადებისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 100 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 200 ლარი.

141. საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვის საკითხის განხილვისა და შესაბამისი დასკვნის განცხადების შეტანიდან:

ა) მე-80 კალენდარულ დღეს მომზადებისათვის მომსახურების საფასური არ გადაიხდევინება;

ბ) მე-60 კალენდარულ დღეს მომზადებისათვის დაჩქარებული მომსახურების საფასურის განაკვეთი 100 ლარია;

გ) 30-ე კალენდარულ დღეს მომზადებისათვის დაჩქარებული მომსახურების საფასურის განაკვეთი 150 ლარია;

დ) 10 კალენდარული დღის ვადაში მომზადებისათვის დაჩქარებული მომსახურების საფასურის განაკვეთი 200 ლარია. (6.07.2010. N3360)

15. საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენის საკითხის განხილვისა და შესაბამისი დასკვნის განცხადების შეტანიდან:

ა) 30-ე კალენდარულ დღეს მომზადებისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 100 ლარია;

ბ) მე-20 კალენდარულ დღეს მომზადებისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 100 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 50 ლარი.

16. მოქალაქეობის დადგენის შესახებ დასკვნის განცხადების შეტანიდან:

ა) მე-15 კალენდარულ დღეს გაცემისათვის მომსახურების საფასური არ გადაიხდევინება;

ბ) მე-5 კალენდარულ დღეს გაცემისათვის დაჩქარებული მომსახურების საფასურის განაკვეთი 30 ლარია;

გ) მე-3 კალენდარულ დღეს გაცემისათვის დაჩქარებული მომსახურების საფასურის განაკვეთი 50 ლარია;

დ) იმავე დღეს გაცემისათვის დაჩქარებული მომსახურების საფასურის განაკვეთი 75 ლარია.

17. საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების საკითხის განხილვისა და შესაბამისი დასკვნის განცხადების შეტანიდან:

ა) მე-80 კალენდარულ დღეს მომზადებისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 200 ლარია;

ბ) მე-60 კალენდარულ დღეს მომზადებისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 200 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 100 ლარი;

გ) 30 კალენდარული დღის ვადაში მომზადებისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 200 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 200 ლარი. (6.07.2010. N3360)

18. ემიგრაციის ნებართვის განცხადების შეტანიდან:

ა) 30-ე კალენდარულ დღეს გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 60 ლარია;

ბ) 20 კალენდარული დღის ვადაში გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 60 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 100 ლარი. (6.07.2010. N3360)

19. დროებითი ბინადრობის ნებართვის განცხადების შეტანიდან: (24.06.2011. N4942)

ა) 30-ე კალენდარულ დღეს გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 210 ლარია;

ბ) მე-20 კალენდარულ დღეს გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 210 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 120 ლარი;

გ) 10 კალენდარული დღის ვადაში გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 210 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 200 ლარი.

20. საქართველოში მუდმივი ბინადრობის ნებართვის განცხადების შეტანიდან:

ა) 30-ე კალენდარულ დღეს გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 180 ლარია;

ბ) 20 კალენდარული დღის ვადაში გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 180 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 120 ლარი.“ (6.07.2010. N3360)

201. მრავალჯერადი ორდინალური ვიზის 360 დღით გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 100 ლარია. 15.12.2010. N4052 ამოქმედდეს 2011 წლის 17 იანვრიდან)

202. ერთჯერადი ორდინალური ვიზის 90 დღემდე ვადით გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 50 ლარია. (15.12.2010. N4052 ამოქმედდეს 2011 წლის 17 იანვრიდან)

21. უცხო ქვეყნის მოქალაქისთვის საქართველოდან გასვლის ვალდებულების გადავადებისათვის:

ა) მომსახურების საფასურის განაკვეთი 50 ლარია, თუ იგი სააგენტოში განცხადებას წარადგენს საქართველოს ტერიტორიაზე კანონიერად ყოფნისას ან კანონიერად ყოფნის ვადის ამოწურვიდან არა უგვიანეს 10 დღისა;

ბ) მომსახურების საფასურის განაკვეთი 180 ლარია, თუ იგი სააგენტოში განცხადებას წარადგენს საქართველოს ტერიტორიაზე კანონიერად ყოფნის ვადის ამოწურვის შემდეგ 10 დღიდან 3 თვემდე პერიოდში;

გ) მომსახურების საფასურის განაკვეთი 360 ლარია, თუ იგი სააგენტოში განცხადებას წარადგენს საქართველოს ტერიტორიაზე კანონიერად ყოფნის ვადის ამოწურვიდან 3 თვის შემდეგ;

დ) მომსახურების საფასური არ გადაიხდევინება:

დ.ა) ავადმყოფობის ან მშობიარობის შემთხვევაში, თუ, ექიმის დასკვნით, პირის შემდგომი მგზავრობა საფრთხეს უქმნის მის ჯანმრთელობას;

დ.ბ) თუ გადაულახავი წინააღმდეგობის ან გაუთვალისწინებელი გარემოების გამო ან სხვა საპატიო მიზეზით პირს არ შეუძლია საქართველო დატოვოს საქართველოს ტერიტორიაზე კანონიერად ყოფნის ნებართვით განსაზღვრულ პერიოდში;

დ.გ) თუ საქართველოს ტერიტორიის ტრანზიტით გადაკვეთისას პირი იძულებული ხდება გაჩერდეს საქართველოს ტერიტორიაზე 72 საათზე მეტი დროით;

დ.დ) თუ გადავადების ინიციატორი საქართველოს სამინისტრო ან სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებაა. (6.07.2010. N3360)

211. საქართველოს მოქალაქეობის დადასტურების შესახებ განცხადების შეტანიდან:

ა) მე-10 სამუშაო დღეს ცნობის მომზადებისათვის მომსახურების საფასური არ გადაიხდევინება;

ბ) მე-5 სამუშაო დღეს ცნობის გაცემისათვის დაჩქარებული მომსახურების საფასურის განაკვეთი 5 ლარია;

გ) მე-3 სამუშაო დღეს ცნობის გაცემისათვის დაჩქარებული მომსახურების საფასურის განაკვეთი 10 ლარია;

დ) მე-2 სამუშაო დღეს ცნობის გაცემისათვის დაჩქარებული მომსახურების საფასურის განაკვეთი 25 ლარია;

ე) იმავე დღეს ცნობის გაცემისათვის დაჩქარებული მომსახურების საფასურის განაკვეთი 50 ლარია. (6.07.2010. N3360)

22. დოკუმენტის აპოსტილით განცხადების შეტანიდან:

ა) მე-8 სამუშაო დღეს დამოწმებისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 20 ლარია;

ბ) მე-4 სამუშაო დღეს დამოწმებისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 20 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 20 ლარი;

გ) მე-2 სამუშაო დღეს დამოწმებისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 20 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 50 ლარი;

დ) იმავე დღეს დამოწმებისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 20 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 80 ლარი. (6.07.2010. N3360)

23. დოკუმენტის განცხადების შეტანიდან:

ა) მე-8 სამუშაო დღეს ლეგალიზაციისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 20 ლარია;

ბ) მე-4 სამუშაო დღეს ლეგალიზაციისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 20 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 20 ლარი;

გ) მე-2 სამუშაო დღეს ლეგალიზაციისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 20 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 50 ლარი;

დ) იმავე დღეს ლეგალიზაციისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 20 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 80 ლარი. (6.07.2010. N3360)

24. ლეგალიზაციისათვის ან აპოსტილით დასამოწმებლად წარდგენილი დოკუმენტის ერთი გვერდის (ან ერთ გვერდამდე) უცხოურ ენაზე თარგმნისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 20 ლარია. (15.12.2010. N4052 ამოქმედდეს 2011 წლის 3 იანვრიდან)

241. სააგენტოს უფლებამოსილებისთვის მიკუთვნებულ საკითხებზე უცხო ქვეყნიდან დოკუმენტის (ინფორმაციის) გამოთხოვისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 20 ლარია. (24.06.2011. N4942)

25. საინფორმაციო ბარათის განცხადების შეტანიდან: (15.12.2010. N4052 ამოქმედდეს 2011 წლის 3 იანვრიდან)

ა) მე-10 სამუშაო დღეს გაცემისათვის მომსახურების საფასური არ გადაიხდევინება;

ბ) მე-5 სამუშაო დღეს გაცემისათვის დაჩქარებული მომსახურების საფასურის განაკვეთი 2 ლარია;

გ) 24 საათის გასვლისთანავე გაცემისათვის დაჩქარებული მომსახურების საფასურის განაკვეთი 5 ლარია;

დ) იმავე დღეს გაცემისათვის დაჩქარებული მომსახურების საფასურის განაკვეთი 10 ლარია.

251. მისამართზე რეგისტრირებულ პირთა რაოდენობის შესახებ ცნობის განცხადების შეტანიდან: (15.12.2010. N4052 ამოქმედდეს 2011 წლის 3 იანვრიდან)

ა) მე-10 სამუშაო დღეს გაცემისათვის მომსახურების საფასური არ გადაიხდევინება;

ბ) მე-5 სამუშაო დღეს გაცემისათვის დაჩქარებული მომსახურების საფასურის განაკვეთი 2 ლარია;

გ) 24 საათის გასვლისთანავე გაცემისათვის დაჩქარებული მომსახურების საფასურის განაკვეთი 5 ლარია;

დ) იმავე დღეს გაცემისათვის დაჩქარებული მომსახურების საფასურის განაკვეთი 10 ლარია.

26. ქორწინების დამაბრკოლებელი გარემოებების არარსებობის შესახებ ცნობის განცხადების შეტანიდან:

ა) მე-5 სამუშაო დღეს გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 30 ლარია;

ბ) 24 საათის გასვლისთანავე გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 30 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 20 ლარი;

გ) იმავე დღეს გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 30 ლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 40 ლარი.

27. სააგენტოში ფოტოსურათის გადაღებისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 3 ლარია.

28. საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლის საკითხის განხილვის, საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლის მსურველი პირის სამხედრო ვალდებულებისაგან განთავისუფლებისა და შესაბამისი დასკვნის მომზადებისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 10 000 ლარია. (15.12.2010. N4052 ამოქმედდეს 2011 წლის 3 იანვრიდან)

29. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში (გარდა ამ მუხლის მე-7 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა) და დადგენილი წესით ადგილზე მომსახურების საფასურის განაკვეთი 100 ლარია. ამ პუნქტით გათვალისწინებული საფასური არ მოიცავს შესაბამისი მომსახურებისა და დაჩქარებული მომსახურების საფასურს. (24.06.2011. N4942)

30. საქართველოს მოქალაქის პირადობის, საქართველოში მუდმივად მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქისა და მოქალაქეობის არმქონე პირის ბინადრობის მოწმობების გაცემის გარეშე ციფრული ხელმოწერის სერტიფიკატის შექმნის საფასურის განაკვეთი 10 ლარია. ამ პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ციფრული ხელმოწერის სერტიფიკატი გაიცემა განცხადების შეტანიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში. (24.06.2011. N4942)

მუხლი 51. დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში

საკონსულო თანამდებობის პირის მიერ გაწეული

მომსახურების საფასური (1.10.2010. N3654 ამოქმედდეს 2010 წლის 15 ოქტომბრიდან.)

დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საკონსულო თანამდებობის პირის მიერ:

ა) საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 20 აშშ დოლარია;

ბ) უცხო სახელმწიფოში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეზე საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 65 აშშ დოლარია;

გ) უცხო სახელმწიფოში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეზე წარმომადგენლის მეშვეობით საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 65 აშშ დოლარია;

დ) განქორწინების რეგისტრაციისათვის, შესაბამისი მოწმობის გაცემის ჩათვლით, მომსახურების საფასურის განაკვეთი 100 აშშ დოლარია;

ე) სახელის, მამის სახელის, გვარის შეცვლის რეგისტრაციის, ასეთი შეცვლიდან გამომდინარე, შესაბამის სამოქალაქო აქტის ჩანაწერში, მათ შორის, მშობლის (მშობლების) მიერ სახელის, მამის სახელის, გვარის შეცვლის შემთხვევაში არასრულწლოვანი შვილის (შვილების) სახელზე შედგენილ სამოქალაქო აქტის ჩანაწერში, სავალდებულო ცვლილების შეტანის ჩათვლით (გარდა ქორწინების, განქორწინების, მამობის დადგენისა და შვილად აყვანის საკითხებთან დაკავშირებული შემთხვევებისა), და სახელის, მამის სახელის, გვარის შეცვლის მოწმობის გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 50 აშშ დოლარია; (15.12.2010. N4052 ამოქმედდეს 2011 წლის 3 იანვრიდან)

ვ) სამოქალაქო აქტის ჩანაწერში შესწორების, დამატებისა და ცვლილების (გარდა მამობის დადგენისა და შვილად აყვანის საკითხებთან დაკავშირებული შემთხვევებისა), მათ შორის, მშობლის (მშობლების) სახელზე შედგენილ სამოქალაქო აქტის ჩანაწერში მონაცემის შესწორების, დამატებისა და ცვლილების შეტანის შემთხვევებში არასრულწლოვანი შვილის (შვილების) სახელზე შედგენილ სამოქალაქო აქტის ჩანაწერში, მშობლის (მშობლების) მონაცემის სავალდებულო შესწორების, დამატებისა და ცვლილების შეტანის ჩათვლით, შეტანისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 30 აშშ დოლარია; (15.12.2010. N4052 ამოქმედდეს 2011 წლის 3 იანვრიდან)

ზ) სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის შესახებ განმეორებით მოწმობის ან ცნობის გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 20 აშშ დოლარია;

თ) საქართველოს მოქალაქეებზე მათ საზღვარგარეთ დასაქორწინებლად ქორწინების დამაბრკოლებელი გარემოებების არარსებობის შესახებ ცნობის გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 20 აშშ დოლარია;

ი) ამოღებულია (15.12.2010. N4052 ამოქმედდეს 2011 წლის 3 იანვრიდან)

მუხლი 52. ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებით მიღებული

განცხადების საფუძველზე გაწეული მომსახურების

საფასურის განაკვეთები (15.12.2010. N4052 ამოქმედდეს 2011 წლის 3 იანვრიდან)

1. იმ მომსახურებისათვის, რომელთან დაკავშირებითაც განცხადება მიიღება ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებით დამყარებული პირდაპირი ვიზუალური კონტაქტის გზით, საფასური გადაიხდევინება შემდეგი განაკვეთებით:

ა) საქართველოს მოქალაქის 32-გვერდიანი პასპორტის განცხადების წარდგენიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში მომზადებისთვის – 205 ლარი;

ბ) სახელის, მამის სახელის, გვარის შეცვლის რეგისტრაციისა (რეგისტრაციის განსახორციელებლად აუცილებელი შესწორების შეტანის ჩათვლით) და შესაბამისი მოწმობის განცხადების წარდგენიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში მომზადებისთვის – 350 ლარი;

გ) სამოქალაქო აქტის ჩანაწერში შესწორების, დამატებისა და ცვლილების შეტანის შესახებ დასკვნის განცხადების წარდგენიდან მე-15 კალენდარულ დღეს მომზადებისთვის – 100 ლარი;

დ) სამოქალაქო აქტის რეგისტრაციის განმეორებითი მოწმობის ან შესაბამისი ცნობის განცხადების წარდგენიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში მომზადებისთვის – 50 ლარი;

ე) დოკუმენტის მისი წარდგენიდან ან დამზადებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში ლეგალიზაციისათვის ან აპოსტილით დამოწმებისათვის – 80 ლარი;

ვ) ლეგალიზაციისათვის ან აპოსტილით დასამოწმებლად წარდგენილი დოკუმენტის ერთი გვერდის (ან ერთ გვერდამდე) უცხოურ ენაზე თარგმნისათვის – 20 ლარი;

ზ) საინფორმაციო ბარათის განცხადების წარდგენიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში მომზადებისთვის – 15 ლარი;

თ) მისამართზე რეგისტრირებულ პირთა რაოდენობის შესახებ ცნობის განცხადების წარდგენიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში მომზადებისთვის – 15 ლარი;

ი) ქორწინების დამაბრკოლებელი გარემოებების არარსებობის შესახებ ცნობის განცხადების წარდგენიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში მომზადებისთვის – 90 ლარი;

კ) პირის მიერ სააგენტოს უფლებამოსილებისათვის მიკუთვნებული მოქმედების განხორციელებისათვის საჭირო თანხმობის გამოხატვის ან წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მესამე პირისათვის მინიჭების დადასტურებისათვის – 40 ლარი.

2. ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებით მიღებული განცხადების საფუძველზე ამ კანონის მე-5 მუხლის მე-13–211 პუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურებების გაწევისათვის საფასურები გადაიხდევინება იმავე პუნქტებით გათვალისწინებული განაკვეთებით.

3. ამ მუხლით გათვალისწინებული მომსახურებების (გარდა ამავე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურებისა) მისაღებად მიმართვისას, სააგენტოს უფლებამოსილებისათვის მიკუთვნებული მოქმედების განხორციელებისათვის საჭირო თანხმობის გამოხატვისათვის ან მესამე პირისათვის წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მინიჭებისათვის მომსახურების საფასური არ გადაიხდევინება.

მუხლი 6. „საზღვარგარეთ გადასახდელი საფასურის განაკვეთები და მომსახურების ვადები (6.07.2010. N3360)

1. საქართველოს მოქალაქეობის მიღების საკითხის განხილვისა და განცხადების შეტანიდან:

ა) მე-80 კალენდარულ დღეს შესაბამისი დასკვნის მომზადებისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 70 აშშ დოლარია;

ბ) მე-60 კალენდარულ დღეს შესაბამისი დასკვნის მომზადებისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 70 აშშ დოლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 70 აშშ დოლარი.

2. საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლის საკითხის განხილვისა და განცხადების შეტანიდან:

ა) 30-ე კალენდარულ დღეს შესაბამისი დასკვნის მომზადებისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 70 აშშ დოლარია;

ბ) მე-20 კალენდარულ დღეს შესაბამისი დასკვნის მომზადებისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 70 აშშ დოლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 70 აშშ დოლარი.

3. საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენის საკითხის განხილვისა და განცხადების შეტანიდან:

ა) 30-ე კალენდარულ დღეს შესაბამისი დასკვნის მომზადებისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 70 აშშ დოლარია;

ბ) მე-20 კალენდარულ დღეს შესაბამისი დასკვნის მომზადებისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 70 აშშ დოლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 35 აშშ დოლარი.

4. დროებითი ბინადრობის ნებართვის შესახებ განცხადების შეტანიდან:

ა) 30-ე კალენდარულ დღეს ნებართვის გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 130 აშშ დოლარია;

ბ) მე-20 კალენდარულ დღეს ნებართვის გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 130 აშშ დოლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 80 აშშ დოლარი.

5. მუდმივი ბინადრობის ნებართვის შესახებ განცხადების შეტანიდან:

ა) 30-ე კალენდარულ დღეს ნებართვის გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 130 აშშ დოლარია;

ბ) მე-20 კალენდარულ დღეს ნებართვის გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 130 აშშ დოლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 80 აშშ დოლარი.

6. ემიგრაციის ნებართვის შესახებ განცხადების შეტანიდან:

ა) 30-ე კალენდარულ დღეს ნებართვის გაცემისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 40 აშშ დოლარია;

ბ) მე-20 კალენდარულ დღეს შესაბამისი დასკვნის მომზადებისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 40 აშშ დოლარია, ხოლო დაჩქარებული მომსახურების – 70 აშშ დოლარი.

7. საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების საკითხის განხილვისა და შესაბამისი დასკვნის მე-80 კალენდარულ დღეს მომზადებისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 140 აშშ დოლარია. (15.12.2010. N4052 ამოქმედდეს 2011 წლის 3 იანვრიდან)

8. განცხადების მიღებიდან 8 სამუშაო დღის ვადაში დოკუმენტის აპოსტილით დამოწმებისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 20 აშშ დოლარია. (15.12.2010. N4052 ამოქმედდეს 2011 წლის 3 იანვრიდან)

9. აპოსტილით დამოწმებას დაქვემდებარებული დოკუმენტის ერთი გვერდის (ან ერთ გვერდამდე) უცხოურ ენაზე თარგმნისათვის მომსახურების საფასურის განაკვეთი 20 აშშ დოლარია. (1.10.2010. N3654 ამოქმედდეს 2010 წლის 15 ოქტომბრიდან.)

10. ამ მუხლით გათვალისწინებული მომსახურების საფასური შესაძლებელია გადახდილ იქნეს საქართველოში, ანალოგიური მომსახურებისთვის ამ კანონის მე-5 მუხლით დადგენილი საფასურის განაკვეთის შესაბამისად. მომსახურების საფასურის საქართველოში გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი წარედგინება სააგენტოს, რომელიც ამას ატყობინებს საზღვარგარეთ საქართველოს შესაბამის დიპლომატიურ წარმომადგენლობას ან საკონსულო დაწესებულებას. (1.10.2010. N3654 ამოქმედდეს 2010 წლის 15 ოქტომბრიდან.)

მუხლი 7. გადახდილი საფასურის დაბრუნების წესი

1. სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის გადახდილი საფასური სრულად ბრუნდება, თუ:

ა)დაინტერესებული პირი შესაბამისი მომსახურების შესახებ განცხადების რეგისტრაციამდე უარს აცხადებს მომსახურებაზე;

ბ)დაინტერესებული პირის მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა მისგან დამოუკიდებელი მიზეზით.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება ისეთ შემთხვევაზე, როდესაც დაინტერესებული პირის მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა სააგენტოსგან დამოუკიდებელი მიზეზით და მიღებულია კანონიერი გადაწყვეტილება უარის შესახებ.

3. თუ დაინტერესებული პირი მისგან დამოუკიდებელი მიზეზით ვერ მიიღებს მომსახურებას მის მიერ გადახდილი საფასურის შესაბამისად მოთხოვნილ ვადაში და სურვილი აქვს, ისარგებლოს სხვა ვადით, რომლისთვისაც კანონი ითვალისწინებს ნაკლებ საფასურს, მაშინ დაინტერესებულ პირს უბრუნდება სხვაობა ამ ორ საფასურს შორის. დაინტერესებულ პირს უფლება აქვს, უარი თქვას მომსახურებაზე და მოითხოვოს გადახდილი საფასურის სრულად დაბრუნება.

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება ისეთ შემთხვევაზე, როდესაც შესაბამის ვადაში მომსახურება ვერ იქნა გაწეული სააგენტოსგან დამოუკიდებელი მიზეზით.

5. თუ დაინტერესებულ პირს უარი ეთქვა ამ კანონის მე-5 მუხლის პირველი–მე-12 და 26-ე პუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევაზე მის სახელზე შედგენილ ან მასთან დაკავშირებულ დოკუმენტებში არსებული ხარვეზის ან/და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების არასრულყოფილად წარმოდგენის გამო, სააგენტო ვალდებულია აღნიშნული ხარვეზების აღმოფხვრის შემთხვევაში განახორციელოს მომსახურება უკვე გადახდილი საფასურის საფუძველზე.

51. სააგენტოს მიერ ამ კანონის მე-5 მუხლის მე-13–211 პუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურების მიღების შესახებ განცხადების განუხილველად დატოვების შემთხვევაში დაინტერესებულ პირს გადახდილი საფასური არ დაუბრუნდება. (6.07.2010. N3360)

6. თუ დაინტერესებულ პირს უარი ეთქვა ამ კანონის მე-5 მუხლის 22-ე, 23-ე და 24-ე პუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევაზე, მას გადახდილი საფასური სრულად უბრუნდება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ლეგალიზაციისათვის ან აპოსტილით დამოწმებისათვის წარდგენილი იყო ყალბი დოკუმენტი.

7. თუ მომსახურების გაწევისას სააგენტომ დაუშვა შეცდომა, კერძოდ, დოკუმენტები შედგენილი ან/და გაცემული იქნა არასწორი მონაცემებით, დაინტერესებულ პირს ხელახლა გაეწევა მომსახურება დამატებითი საფასურის გადახდის გარეშე. ასეთ შემთხვევაში, თუ დაინტერესებული პირი უარს განაცხადებს მომსახურების ხელახლა მიღებაზე, მას უბრუნდება გადახდილი საფასური.

8. თუ საფასური გადახდილია ამ კანონით დადგენილ განაკვეთზე მეტი ოდენობით, საფასურის გადამხდელს უბრუნდება სხვაობა მის მიერ გადახდილ თანხასა და ამ კანონით დადგენილ განაკვეთს შორის.

9. ამ მუხლით დადგენილი წესით საფასური ბრუნდება დაინტერესებული პირის წერილობითი მოთხოვნიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში. მოთხოვნა უნდა შეიცავდეს გადახდილი საფასურის ნაწილობრივ ან სრულად დაბრუნების კანონიერი საფუძვლის არსებობის დასაბუთებას. მოთხოვნა წარდგენილი უნდა იქნეს საფასურის გადახდიდან 3 თვის ვადაში. ამ ვადის გასვლის შემდეგ გადახდილი საფასური არ ბრუნდება. ამ ვადის გაგრძელება ან გაშვებული ვადის აღდგენა დაუშვებელია.

მუხლი 8. საფასურის გადახდისაგან გათავისუფლება

1. ამ კანონის მე-5 მუხლის მე-8–მე-11 პუნქტებითა და 51 მუხლის „დ–ზ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურების საფასურის გადახდისაგან თავისუფლდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით გადაადგილებულად – დევნილად ცნობილი პირი.(1.10.2010. N3654 ამოქმედდეს 2010 წლის 15 ოქტომბრიდან.)

2. ამ კანონის მე-5 მუხლის მე-10 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტითა და 51 მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების საფასური არ გადაიხდევინება, თუ სამოქალაქო აქტის რეგისტრაციისას შეცდომა დაუშვა სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის ორგანომ ან/და შესასწორებელი სამოქალაქო აქტი რეგისტრირებულია ადმინისტრაციული ორგანოს ან სამედიცინო დაწესებულების განცხადების (შეტყობინების, მიმართვის) საფუძველზე და შეცდომა გამოწვეულია განმცხადებლის მიერ არასწორი მონაცემების წარდგენით. (1.10.2010. N3654 ამოქმედდეს 2010 წლის 15 ოქტომბრიდან.)

21. ამ კანონის მე-5 მუხლის მე-10 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტითა და 51 მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების საფასურის გადახდისაგან თავისუფლდებიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული ოჯახის წევრები, რომლის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57 001-ს. (1.10.2010. N3654 ამოქმედდეს 2010 წლის 15 ოქტომბრიდან.)

3. ამ კანონის მე-5 მუხლის მე-11 პუნქტითა და 51 მუხლის „ზ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ცნობის გაცემისათვის დადგენილი მომსახურების საფასურის გადახდისაგან თავისუფლდება პირი, თუ შესაბამისი ცნობა აუცილებელია სოციალური უზრუნველყოფის ორგანოებში წარსადგენად, პენსიისა და დახმარების დასანიშნად ან გადასაანგარიშებლად. (1.10.2010. N3654 ამოქმედდეს 2010 წლის 15 ოქტომბრიდან.)

31. ამ კანონის მე-5 მუხლის 141 პუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების საფასური არ გადაიხდევინება, თუ დაჩქარებულ ვადებში საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვის საკითხის განხილვა და შესაბამისი დასკვნის მომზადება ხორციელდება კომპეტენტური სახელმწიფო ორგანოს წარდგინების საფუძველზე. (6.07.2010. N3360)

32. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოთხოვილი სამოქალაქო აქტის რეგისტრაციის განმეორებითი მოწმობის გაცემისათვის მომსახურების საფასური არ გადაიხდევინება. (15.12.2010. N4052 ამოქმედდეს 2011 წლის 3 იანვრიდან)

4. ამ კანონის მე-5 მუხლის მე-17 პუნქტითა და მე-6 მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების საფასურის გადახდისაგან თავისუფლდება პირი, თუ საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების ინიციატორი საქართველოს პრეზიდენტია.

5. ამ კანონის მე-5 მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 პუნქტებითა და 51 მუხლის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურების საფასურის გადახდისაგან თავისუფლდებიან :(1.10.2010. N3654 ამოქმედდეს 2010 წლის 15 ოქტომბრიდან.)

ა) მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები;

ბ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში დაინვალიდებული საქართველოს მოქალაქეები;

გ) ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები და იძულებით გადაადგილებული პირები – 50 პროცენტით;

დ) მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები – 50 პროცენტით;

ე) უცხო ქვეყნის მოქალაქე, რომელსაც საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად მიენიჭა საქართველოს მოქალაქეობა, თუ მოქალაქეობის მინიჭების ინიციატორი საქართველოს პრეზიდენტია;

) 18 წლამდე პირები – 50 პროცენტით.

51. ამ კანონის მე-5 მუხლის მე-6 და 30-ე პუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურების საფასურების გადახდისაგან თავისუფლდებიან: სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრი, რომლის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 001-ს; მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში დაინვალიდებული პირი; უცხო ქვეყნის მოქალაქე, რომელსაც საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად მიენიჭა საქართველოს მოქალაქეობა, თუ მოქალაქეობის მინიჭების ინიციატორი საქართველოს პრეზიდენტია. (24.06.2011. N4942)

52. ამ კანონის მე-5 მუხლის 61 პუნქტით გათვალისწინებული საფასურის გადახდისაგან თავისუფლდება პირი, რომელზედაც სააგენტოს ტერიტორიულმა სამსახურმა საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ ვადაში ობიექტური მიზეზების გამო ვერ გასცა დამზადებული პირადობის (ბინადრობის) ელექტრონული მოწმობა. (24.06.2011. N4942)

53. ამ კანონით გათვალისწინებული საქართველოში მუდმივად მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქისა და მოქალაქეობის არმქონე პირის დროებითი ბინადრობის ნებართვის და დროებითი ბინადრობის მოწმობის საფასურის და დაჩქარებული მომსახურების საფასურის გადახდისაგან თავისუფლდება უცხო ქვეყნის მოქალაქე ან მოქალაქეობის არმქონე პირი, რომლისთვისაც დროებითი ბინადრობის ნებართვის მინიჭების ინიციატორი საქართველოს მთავრობის წევრია. ამ პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში დროებითი ბინადრობის ნებართვა და დროებითი ბინადრობის მოწმობა გაიცემა განცხადების შეტანიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში. (24.06.2011. N4942)

54. ამ კანონის მე-5 მუხლის 29-ე პუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების საფასურის გადახდისაგან თავისუფლდება პირი, რომელსაც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო შეზღუდული აქვს გადაადგილების შესაძლებლობა. (24.06.2011. N4942)

6. ამ კანონის მე-5 მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 პუნქტებით გათვალისწინებული დაჩქარებული მომსახურების საფასური არ გადაიხდევინება „საქართველოს მოქალაქეების საქართველოდან გასვლისა და საქართველოში შემოსვლის წესების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

61. ამ კანონის 51 მუხლით გათვალისწინებული მომსახურების საფასურის გადახდისაგან თავისუფლდებიან საზღვარგარეთ სასჯელაღსრულების ან თავისუფლების აღკვეთის სხვა დაწესებულებაში, სადეპორტაციო დაწესებულებაში ან სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებაში მყოფი პირები, რაც დასტურდება ოფიციალური შეტყობინებით. (1.10.2010. N3654 ამოქმედდეს 2010 წლის 15 ოქტომბრიდან.)

7. ამ კანონით დადგენილი საფასური არ გადაიხდევინება საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებით/შეთანხმებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

მუხლი 9. გარდამავალი დებულებანი (6.07.2010. N3360)

1. ამ კანონის მოქმედება ვრცელდება სააგენტოში 2010 წლის 1 იანვრიდან შეტანილ განცხადებებზე.

2. პირისთვის, რომელიც ფლობს „საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის 2011 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად 2011 წლის 1 იანვრიდან ძალადაკარგულად გამოცხადებულ საქართველოს მოქალაქის მოქმედ პასპორტს და საქართველოს მოქალაქის ბიომეტრიული პასპორტის მისაღებად 2010 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით მიმართავს სააგენტოს შესაბამის ტერიტორიულ სამსახურს, მომსახურების საფასურის განაკვეთი 65 ლარია.

3. 2010 წლის 15 ოქტომბრამდე საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ერთობლივი ბრძანებით განსაზღვრონ სააგენტოს მიერ საკონსულო თანამდებობის პირებისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების წესი. (1.10.2010. N3654)

მუხლი 10. დასკვნითი დებულებანი

ეს კანონი ამოქმედდეს 2010 წლის 1 იანვრიდან.

ამ კანონის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად იქნეს ცნობილი საქართველოს 2005 წლის 28 დეკემბრის კანონი „სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის შესახებ“ (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, N3, 16.01.2006, მუხ. 17).

საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი

თბილისი,

2009 წლის 15 დეკემბერი.

N 2315 – II

• 13-Oct-2011

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება

N182 2010 წლის 3 ივლისი . თბილისი

ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების დაპატენტებასთან,

რეგისტრაციასთან და დეპონირებასთან დაკავშირებული მომსახურების საფასურების დამტკიცების შესახებ

მუხლი 1. საქართველოს საპატენტო კანონის 77-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და 47-ე მუხლის, „დიზაინის შე-სა-ხებ“ სა-ქართველოს კანონის 23-ე მუხლის, „სასაქონლო ნიშნების შე-სა-ხებ“ სა-ქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, „საქონლის ად-გილ-წარ-მო-შო-ბის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის შე-სა-ხებ“ საქარ-თვე-ლოს კანონის მე-9 მუხლის, „საავტორო და მო-მიჯ-ნავე უფ–ლე-ბების შესახებ“ საქართველოს კანონის 91 მუხლის მე-7 პუნქტისა და 541 მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად დამტკიცდეს ინტელექ-ტუალური საკუთრების ობიექტებზე „საქპატენტის“ მიერ მომსახუ-რების გაწევისათვის თანდართული საფასურები:

1. გამოგონების დაპატენტებასთან დაკავშირებული საფასურები (დანართი N1).

2. სასარგებლო მოდელის დაპატენტებასთან დაკავშირებული სა-ფა-სურები (დანართი N2).

3. დიზაინის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული საფასურები (დანართი N3).

4. სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციასთან დაკავშირებული სა-ფასურები (დანართი N4).

5. საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგ-რა-ფი-უ-ლი აღნიშვნის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული საფასურები (და–ნართი N5).

6. ნაწარმოებისა და მონაცემთა ბაზის დეპონირებასთან დაკავ-შირებული საფასურები (დანართი N6).

მუხლი 11. ამ დადგენილებით გათვალისწინებული საფა-სური არის ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე მომსა-ხურების გაწევისათვის დადგენილი სავალდებულო გადა-სახ-დე-ლი, დამატებული ღირებულების გადასახადის ჩათვლით. (21.04.2011 N 189)

მუხლი 2. „სა-ქარ-თველოს მთავ-რობის სტრუქ-ტურის, უფლება-მოსი-ლებისა და საქმიანობის წესის შესა-ხებ“ სა-ქარ-თველოს კანო-ნის მე-5 მუხლის ,,გ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ძალადაკარგულად გამოცხადდეს საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის 1999 წლის 27 ივლისის N51 ბრძანება „სამრეწველო საკუთრების ობიექ-ტებზე უფლებების დაცვის საფასურების დამტკიცების შესახებ“.

მუხლი 3. ამ დადგენილებით გათვალისწინებული საფასურები გავრ-ცელდეს დადგენილების ამოქმედების თარიღის შემდეგ „საქ-პატენტში“ შეტანილ განაცხადებზე.

მუხლი 4. N4 დანართის მე-40 და 41-ე გრაფით გათვალისწი-ნებული საფასურები ამოქმედდეს ,,სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის ძალაში შესვლისთანავე.

მუხლი 5. განაცხადზე, რომელზეც ამ დადგენილების ამოქ-მე–დების დღისათვის მიმდინარეობს საქმისწარმოება, შესაბამის ობი-ექტებზე საპატენტო სიგელისა და მოწმობების გაცემის ჩათვ-ლით, გავრცელდეს ის საფასურები, რომლებიც მოქმედებდა განა-ც-ხადის საქპატენტში შეტანის დროს. (28.07.2010 N 215)

მუხლი 51. ამ დადგენილების ამოქმედების შემდეგ საქპა-ტენ-ტ-ში შესული სააპელაციო საჩივრების განხილვაზე, მათ შორის, იმ სააპელაციო საჩივრებზე, რომლებიც შეეხება დადგენილების ამო–ქ-მედებამდე საქპატენტში შესულ განაცხადებს, გავრცელდეს თან-დართული საფასურები. (28.07.2010 N 215)

მუხლი 6 (21.04.2011 N 189)

1. ამ დადგენილების პირველი მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 პუნქტებით დადგენილ საფასურებზე განმცხადებელ გამომ–გონებლებსა და დიზაინერებზე გავრცელდეს 70%-იანი შეღა-ვათი, ხოლო სტუდენტ, სკოლის მოსწავლე და პენსიონერ გან-მცხადებელ გამომგონებლებსა და დიზაინერებზე – 90%-ია-ნი შე-ღავათი.

2. ამ დადგენილების პირველი მუხლის მე-5 პუნქტით დად-გენილი საფასურების გადახდისაგან გათავისუფლდნენ სა-ქართ-ველოს სამინისტროები.

მუხლი 7. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური

დანართი N1 (7.09.2011 N 343)

გამოგონების დაპატენტებასთან დაკავშირებული საფასურები

ქმედება

აშშ დოლარი (ეკვივალენტი ეროვნულ ვალუტაში)

ფორმალური მოთხოვნების ექსპერტიზა

1.

ფორმალური მოთხოვნების ექსპერტიზა

90

2.

ფორმალური მოთხოვნების ექსპერტიზა საკონვენციო პრი-ო-რი-ტეტის მოთხოვნით

120

არსობრივი ექსპერტიზა

3.

დაცვის ობიექტის დადგენა

90

4.*

ტექნიკის დონის განსაზღვრა ერთ დამოუკიდებელ მუხ-ლზე

180

5.*

ტექნიკის დონის განსაზღვრა ერთზე მეტ ყოველ და-მო-უკი–დე-ბელ მუხლზე

120

გამოქვეყნება

6.

30 გვერდამდე საგანაცხადო მასალების გამოქვეყნება

60

7.

30 გვერდზე მეტი საგანაცხადო მასალების გამოქვეყ-ნება ყოველ დამატებით გვერდზე

2

პატენტის გაცემა და ძალის შენარჩუნება

8.

პატენტის რეგისტრაცია, საპატენტო სიგელის გაცემა და პირველი ორი წლით ძალის შენარჩუნე-ბა

200

9.

ერთზე მეტი პატენტის მფლობელის არსებობის შემ-თხვევაში ყოველი დამატებითი საპატენტო სიგელის გაცემა

20

10.

პატენტის ძალის შენარჩუნება მესამე, მეოთხე, მეხუთე წლებ-ში, ყოველწლიურად

50

11.

პატენტის ძალის შენარჩუნება მეექვსე, მეშვიდე, მერვე წლებ-ში, ყოველწლიურად

70

12.

პატენტის ძალის შენარჩუნება მეცხრე, მეათე, მეთერ-თ-მე-ტე წლებში, ყოველწლიურად

170

13.

პატენტის ძალის შენარჩუნება მეთორმეტე, მეცამეტე, მე-თო-თხ-მეტე წლებში, ყოველწლიურად

250

14.

პატენტის ძალის შენარჩუნება მეთხუთმეტე, მეთექვ-ს-მეტე, მეჩვიდმეტე წლებში, ყოველწლიურად

300

15.

პატენტის ძალის შენარჩუნება მეთვრამეტე, მეცხრა-მეტე, მეო-ცე წლებში, ყოველწლიურად

500

16.

სამედიცინო პროდუქტისათვის გამოგონების პატენ-ტის მოქმედების დამატებითი ვადის მოთხოვნა ყოვე-ლი ერთი წლით

100

17.

პატენტის მოქმედების აღდგენა

100

საერთაშორისო განაცხადზე ჩასატარებელი ქმედებები

18.

საერთაშორისო განაცხადის შემოწმება საპატენტო კოოპერა-ციის ხელშეკრულების მოთხოვნათა გათვა-ლის–წინებით და განაცხადის მასალების გადაგზავნა

100

19.

საერთაშორისო განაცხადის თარგმანის წარდგენა ერ-თი თვის შემდეგ

250

ქმედებები განმცხადებლის, პატენტმფლობელის

ან/და მესამე პირის მოთხოვნით

20.

განაცხადის მასალებში შესწორებებისა და ცვლი-ლე-ბე-ბის შეტანა ყოველ ერთ მიმართვაზე

40

21.

შეტყობინება-მოთხოვნაზე პასუხის ვადის გაგრძელება ყოველი ერთი თვით

30

22.

გამოგონების განაცხადის გარდაქმნა სასარგებლო მო-დე-ლის განაცხადად

50

23.

სასარგებლო მოდელის განაცხადის გარდაქმნა გამო-გო-ნების განაცხადად

70

24.

საგამომგონებლო დონის შეფასების მოთხოვნა თითო-ე-ულ განაცხადზე

150

25.

პატენტის გაცემის შემდეგ ხელახალი ექსპერტიზის ჩა-ტა-რება

180

26.

განაცხადის განხილვის შეჩერება ყოველი ერთი თვით

30

27.

საკონვენციო პრიორიტეტის მოთხოვნა განაცხადის წარ-დგენის შემდეგ

60

28.*

ტექნიკის დონის განსაზღვრა ყოველ დამატებით და-მო-უკი-დე-ბელ მუხლზე ტექნიკის დონის დასკვნის შემ-დეგ

120

29.

განაცხადის დამოწმებული ასლის მომზადება და გა-ცემა

30

30.

ცვლილებების შეტანა რეესტრში, გარდა მექანიკური შეცდომების გასწორებისა, ერთი მიმართვით ყოველ ერ-თ პატენტზე

60

31.

საპატენტო სიგელის დუბლიკატის გაცემა

60

32.

დამოწმებული ამონაწერის მომზადება და გაცემა რე-ეს-ტრიდან

30

33.

ხელშეკრულების რეგისტრაცია

100

34.

სააპელაციო საჩივრის განხილვა გამოგონებაზე

360

35.

მექანიკური შეცდომების გასწორების მოთხოვნა სა-განაცხადო მასალების 30 გვერდამდე, ერთ პა-ტენტ-ზე

10

36.

მექანიკური შეცდომების გასწორება საგანაცხადო მა-სა-ლების 30 გვერდზე მეტ ყოველ დამატებით გვერდზე

2

37.

დამოწმებული ამონაწერის გაცემა საფასურების გა-დახ-დის შესახებ

5

38.

ვადის დარღვევის გამო განაცხადთან დაკავშირებული დაკარგული უფლებების აღდგენა

100

39.

რეესტრში ბიბლიოგრაფიულ მონაცემებზე ძიების ჩა-ტა-რება

30

——————–

4.*, 5.*, 28.* – თუ განაცხადზე „საქპატენტში“ წარდგენილი იქნება საერთაშორისო მოძიების ან/და საერთაშორისო წინასწარი ექსპერტიზის ანგარიშები, აღნიშნულ ქმედებათა საფასურები შემცირდება 50%-ით.

დანართი N2 (7.09.2011 N 343)

სასარგებლო მოდელის დაპატენტებასთან დაკავშირებული საფასურები

ქმედება

აშშ დოლარი (ეკვივალენტი ეროვნულ ვალუტაში)

ფორმალური მოთხოვნების ექსპერტიზა

1.

ფორმალური მოთხოვნების ექსპერტიზა

90

2.

ფორმალური მოთხოვნების ექსპერტიზა საკონვენ-ციო პრიო-რი-ტეტის მოთხოვნით

120

არსობრივი ექსპერტიზა

3.

დაცვის ობიექტის და სიახლის დადგენა

90

გამოქვეყნება

4.

30 გვერდამდე საგანაცხადო მასალების გამოქ-ვეყ-ნე-ბა

60

5.

30 გვერდზე მეტი საგანაცხადო მასალების გამოქ-ვეყ-ნება ყოველ დამატებით გვერდზე

2

პატენტის გაცემა და ძალის შენარჩუნება

6.

პატენტის რეგისტრაცია, საპატენტო სიგელის გა-ცემა და პირველი ორი წლით ძალის შენარჩუნება

170

7.

პატენტის ძალის შენარჩუნება მესამე, მეოთხე წლებ-ში, ყო-ველ-წლიურად

50

8.

პატენტის ძალის შენარჩუნება მეხუთე, მეექვსე წლებ-ში, ყო-ველწლიურად

70

9.

პატენტის ძალის შენარჩუნება მეშვიდე, მერვე წლებ-ში, ყო-ველწლიურად

170

10.

პატენტის ძალის შენარჩუნება მეცხრე, მეათე წლებში, ყო-ველწლიურად

300

11.

პატენტის მოქმედების აღდგენა

100

12.

ერთზე მეტი პატენტის მფლობელის არსებობის შემთხვევაში ყოვე-ლი დამატებითი საპატენტო სი-გე-ლის გაცემა

20

საერთაშორისო განაცხადზე ჩასატარებელი ქმედებები

13.

საერთაშორისო განაცხადის შემოწმება საპატენტო კოოპერაციის ხელშეკრულების მოთხოვნათა გათ-ვა-ლისწინებით და განაცხადის მასალების გადაგ-ზავ-ნა

100

14.

საერთაშორისო განაცხადის თარგმანის წარდგენა ერთი თვის შემდეგ

250

ქმედებები განმცხადებლის, პატენტმფლობელისა და მესამე

პირის მოთხოვნით

15.

განაცხადის მასალებში შესწორებებისა და ცვლი-ლე-ბების შეტანა ყოველ ერთ მიმართვაზე

40

16.

შეტყობინება-მოთხოვნაზე პასუხის ვადის გაგრ-ძე-ლე-ბა ყოვე-ლი ერთი თვით

30

17.

საგამომგონებლო დონის შეფასების მოთხოვნა თი-თოეულ განაცხადზე

150

18.

პატენტის გაცემის შემდეგ ხელახალი ექსპერ-ტი-ზის ჩატარება

180

19.

განაცხადის განხილვის შეჩერება ყოველი ერთი თვით

30

20.

საკონვენციო პრიორიტეტის მოთხოვნა ფორმა-ლუ-რი ექს-პერ-ტიზის დასრულების შემდეგ

60

21.

განაცხადის ერთი დამოწმებული ასლის მომზა-დე-ბა და გაცემა

30

22.

ცვლილებების შეტანა რეესტრში, გარდა მექა-ნი-კუ-რი შეცდომების გასწორებისა, ერთი მიმარ-თ-ვით ყოველ ერთ პატენტზე

60

23.

საპატენტო სიგელის დუბლიკატის გაცემა

60

24.

დამოწმებული ამონაწერის მომზადება და გაცემა რეესტრიდან

30

25.

დამოწმებული ამონაწერის გაცემა საფასურების გადახდის შე–სა-ხებ

5

26.

ხელშეკრულების რეგისტრაცია

100

27.

სააპელაციო საჩივრის განხილვა სასარგებლო მო-დელ-ზე

360

28.

მექანიკური შეცდომების გასწორების მოთხოვნა საგანაცხადო მასალების 30 გვერდამდე, ერთ პა-ტენტ-ზე

10

29.

მექანიკური შეცდომების გასწორება საგანაცხადო მასალების 30 გვერდზე მეტ ყოველ დამატებით გვერდზე

2

30.

ვადის დარღვევის გამო განაცხადთან დაკავშირე-ბუ-ლი დაკარ-გული უფლებების აღდგენა

100

31.

რეესტრში ბიბლიოგრაფიულ მონაცემებზე ძიებ-ის ჩატარება

30

დანართი N3 (7.09.2011 N 343)

დიზაინის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული საფასურებ

N

ქმედება

აშშ დოლარი (ეკვივალენტი ეროვნულ ვალუტაში)

ფორმალური მოთხოვნების ექსპერტიზა

1.

ფორმალური მოთხოვნების ექსპერტიზა

50

2.

ფორმალური მოთხოვნების ექსპერტიზა თითოე-ულ დამატებით დი-ზაინზე

10

3.

საკონვენციო პრიო-რიტეტის მოთხოვნა

30

4.

საკონვენციო პრიო-რიტეტის მოთხოვნა თითოე-ულ დამატებით დიზაინზე

10

არსობრივი ექსპერტიზა

5.

არსობრივი ექსპერტიზა

80

6.

არსობრივი ექსპერტიზა თითოეულ დამატებით დი-ზაინზე

10

გამოქვეყნება, მოწმობის გაცემა და ძალის შენარჩუნება

7.

ერთი დიზაინის გამოქვეყნება

10

8.

ერთზე მეტი დიზაინის მფლობელის არსებობის შემთხვევაში ყოვე-ლი დამატებითი მოწმობის გა-ცე-მა

20

9.

დიზაინის რეგისტრაცია, მოწმობის გაცემა და პირ-ველი ხუთი წლით ძალის შენარჩუნება

100

10.

დიზაინის რეგისტრაცია, მოწმობის გაცემა და პირ-ველი ხუთი წლით ძალის შენარჩუნება თი-თო-ეულ დამატებით დიზაინზე

10

11.

მეორე ხუთი წლით რეგისტრაციის ძალის შენ-არ-ჩუ-ნება

80

12.

რეგისტრაციის ძალის შენარჩუნება მეორე ხუთი წლით თითოეულ დამატებით დიზაინზე

10

13.

რეგისტრაციის ძალის შენარჩუნება მესამე ხუთი წლით

100

14.

რეგისტრაციის ძალის შენარჩუნება მესამე ხუთი წლით თითოეულ დამატებით დიზაინზე

10

15.

რეგისტრაციის ძალის შენარჩუნება მეოთხე ხუთი წლით

300

16.

რეგისტრაციის ძალის შენარჩუნება მეოთხე ხუთი წლით თითოეულ დამატებით დიზაინზე

30

17.

რეგისტრაციის ძალის შენარჩუნება მეხუთე ხუთი წლით

550

18.

რეგისტრაციის ძალის შენარჩუნება მეხუთე ხუთი წლით თითოეულ დამატებით დიზაინზე

50

ქმედებები განმცხადებლის, დიზაინის მფლობელის ან/და

მესამე პირის მოთხოვნით

19.

რეგისტრაციის აღდგენა

100

20.

განაცხადის მასალებში შესწორებებისა და ცვლი-ლებების შე-ტანა ყოველ ერთ მიმართვაზე

40

21.

ცვლილებების შეტანა რეესტრში ერთი მიმარ-თვის მოთ-ხოვ-ნით თითოეულ დამატებით დიზა-ინ-ზე

40

22.

გამოქვეყნების გადადება

100

23.

შეტყობინება-მოთხოვნაზე პასუხის ვადის გაგ-რ-ძე-ლ-ება ყოვე-ლი ერთი თვით

30

24.

განაცხადის განხილვის შეჩერება ყოველი ერთი თვით

30

25.

განაცხადის დამოწმებული ასლის მომზადება და გაცემა

30

26.

რეესტრიდან დამოწმებული ამონაწერის მომზა-დება და გაცემა

30

27.

მოწმობის დუბლიკატის გაცემა

60

28.

დამოწმებული ამონაწერის გაცემა საფასურების გა-დახდის შე-სახებ

5

29.

ხელშეკრულების რეგისტრაცია

100

30.

სააპელაციო საჩივრის განხილვა

200

31.

სააპელაციო საჩივრის განხილვა თითოეულ და-მა-ტებით დიზაინზე

20

32.

მექანიკური შეცდომების გასწორების მოთხოვნა თითოეულ მოწმობაში

20

33.

ვადის დარღვევის გამო განაცხადთან და-კავ-ში-რე-ბუ-ლი დაკარგული უფლებების აღდგენა

30

დაჩქარებული რეგისტრაცია

34.

დაჩქარებული ფორმალური მოთხოვნების ექსპერ-ტი-ზა

100

35.

დაჩქარებული ფორმალური მოთხოვნების ექსპერ-ტი-ზა თითო-ეულ დამატებით დიზაინზე

20

36.

დაჩქარებული არსობრივი ექსპერტიზა

160

37.

დაჩქარებული არსობრივი ექსპერტიზა თითო-ე-ულ დამატებით დიზაინზე

20

38.

საკონვენციო პრიორიტეტის მოთხოვნა

60

39.

საკონვენციო პრიორიტეტის მოთხოვნა თითოეულ დამატებით დიზაინზე

20

40.

ერთი დიზაინის გამოქვეყნება

20

41.

რეგისტრაცია, მოწმობის გაცემა და პირველი ხუთი წლით ძალის შენარჩუნება

200

42.

ერთზე მეტი დიზაინის მფლობელის არსებობის შე-მ-თხვევაში ყოვე-ლი დამატებითი მოწმობის გა-ცე-მა

20

დანართი N4 (7.09.2011 N 343)

სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციასთან დაკავშირებული საფასურები

ქმედება

აშშ დოლარი (ეკვივალენტი ეროვნულ ვალუტაში)

1.

სასაქონლო ნიშნის ფორმალური მოთხოვნების ექსპერ-ტიზა სა-ქონ-ლის ერთ კლასზე

90

2.

სასაქონლო ნიშნის ფორმალური მოთხოვნების ექსპერ-ტიზა საქონლის ყოველ ერთზე მეტ კლას-ზე

50

3.

კოლექტიური ნიშნის ფორმალური მოთხოვ-ნების ექს-პერ–ტი-ზა საქონლის ერთ კლასზე

150

4.

კოლექტიური ნიშნის ფორმალური მოთხოვ-ნე-ბის ექს-პერ-ტიზა სა-ქონ-ლის ყოველ ერთზე მეტ კლას-ზე

90

5.

საკონვენციო პრიორიტეტის მოთხოვნა

30

6.

სასაქონლო ნიშნის არსობრივი ექსპერტიზა

120

7.

კოლექტიური ნიშნის არსობრივი ექსპერტიზა

310

8.

გამოქვეყნება

60

9.

განაცხადზე საქმისწარმოების აღდგენა

90

10.

სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია, მოწმობის გა-ცემა და ათი წლით ძალის შენარჩუნება

150

11.

ერთზე მეტი განმცხადებლის არსებობის შემთ-ხ-ვევაში ყოველი დამატებითი მოწმობის გაცემა

30

12.

სასაქონლო ნიშნის მოქმედების ვადის გაგ-რძე-ლება მომ-დევ-ნო ათი წლით საქონლის ერთ კლას-ზე

300

13.

სასაქონლო ნიშნის მოქმედების ვადის გაგ-რძე-ლება მომდევნო ათი წლით საქონლის ყოველ ერ-თზე მეტ კლას-ზე

50

14.

კოლექტიური ნიშნის რეგისტრაცია, მოწმობის გაცემა და ათი წლით ძალის შენარჩუნება

550

15.

კოლექტიური ნიშნის მოქმედების ვადის გაგ-რ-ძე-ლება მომ-დევნო ათი წლით საქონლის ერთ კლას-ზე

550

16.

კოლექტიური ნიშნის მოქმედების ვადის გაგრძ-ე-ლება მომდევნო ათი წლით საქონლის ყოველ ერთზე მეტ კლასზე

90

17.

საერთაშორისო განაცხადის დამოწმება და გადა-გ-ზავნა ინტელექტუალური საკუთრების მსოფ-ლიო ორგანიზა-ციის (ისმო) საერთაშორისო ბიუ-როში

60

18.

დამატებითი გავრცელების შესახებ საერთა-შო-რი-სო განაცხადის დამოწმება და გადაგზავნა ინტელექ-ტუალური საკუთრების მსოფლიო ორ-გა-ნიზაციის (ისმო) საერთაშორისო ბიუროში

60

19.

განაცხადის მასალებში შესწორებებისა და ცვლი-ლე-ბე-ბის შეტანა ყოველ ერთ მიმართვაზე

60

20.

განაცხადის განხილვის შეჩერება ყოველი ერთი თვით

50

21.

ცვლილებების შეტანა რეესტრში ერთი მიმარ-თვით ყო-ველ ერთ ნიშანზე

60

22.

განაცხადის დამოწმებული ასლის გაცემა

30

23.

რეესტრიდან დამოწმებული ამონაწერის გაცემა

30

24.

მოწმობის დუბლიკატის გაცემა

90

25.

მოწმობის დანართის დუბლიკატის გაცემა

30

26.

დამოწმებული ამონაწერის გაცემა საფასურების გადახდის შესახებ

5

27.

ხელშეკრულების რეგისტრაცია ყოველ ერთ ნი-შანზე

90

28.

სააპელაციო საჩივრის განხილვა სასაქონლო ნი-შანზე

200

29.

სააპელაციო საჩივრის განხილვა კოლექტიურ ნი-შანზე

400

30.

მოთხოვნილი საბუთის წარდგენის ვადის გაგ-რძ-ელება ერთი თვით

30

31.

სასაქონლო ნიშანზე განაცხადის ფორმალური ექსპერტიზა დაჩქარებული პროცედურით საქო-ნ-ლის ჩამონათვალის ერთ კლასზე

200

32.

სასაქონლო ნიშანზე განაცხადის არსობრივი ექსპერტიზა დაჩქარებული პროცედურით სა-ქონ-ლის ჩამონათვალისათვის ერთ კლასზე

300

33.

სასაქონლო ნიშანზე განაცხადის ფორმალური ექ-სპერტიზა დაჩქარებული პროცედურით სა-ქონლის ჩამონათვალის ყოველ დამატებით კლას-ზე

100

34.

სასაქონლო ნიშანზე განაცხადის არსობრივი ექსპერტიზა დაჩქარებული პროცედურით სა-ქონ-ლის ჩამონათვალის ყოველ დამატებით კლასზე

100

35.

სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია, მოწმობის გაცემა, გამოქვეყნება დაჩქარებული პროცედუ-რით და ათი წლით ძალის შენარჩუნება

340

36.

სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია, მოწმობის გაცემა, გამოქვეყნება დაჩქარებული პროცედუ-რით და ათი წლით ძალის შენარჩუნება ყოველ და-მატებით კლასზე

100

ინდივიდუალური საფასურები ნიშნების საერთაშორისო რეგისტრაციის მადრიდის შეთანხმებასთან არსებული ოქმით საქართველოზე გავრცელებისათვის

ქმედება

შვეიცარიული ფრანკი (ეკვივალ

ენტი ეროვნულ ვალუტაში)

37.

მადრიდის ოქმით საერთაშორისო რეგისტ-რა-ციის გავრ-ცე-ლება საქართველოზე ათი წლით, სა-ქონლის ერთ კლას-ზე

314

38.

მადრიდის ოქმით საერთაშორისო რეგისტრა-ციის გავრ-ცელება საქართველოზე ათი წლით, სა-ქონლის ყო-ველ ერთზე მეტ კლასზე

115

39.

მადრიდის ოქმით საერთაშორისო რეგის-ტრა-ციის ძა-ლის შენარ-ჩუნება მომდევნო ათი წლით, სა-ქონლის ერთ კლასზე

314

40.

მადრიდის ოქმით საერთაშორისო რეგისტრა-ციის ძა-ლის შენარ-ჩუნება მომდევნო ათი წლით, საქონლის ერთზე მეტ კლასზე

115

დანართი N5

საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული საფასურები

N

ქმედება

აშშ დოლარი (ეკვივალენტი ეროვნულ ვალუტაში)

1.

საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელების ან გეოგ-რაფიულ აღნიშვნაზე განაცხადის ექსპერ-ტიზა

120

2.

გამოქვეყნება

50

3.

საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელების ან გეოგრაფიული აღნიშვნის რეგისტრაცია

160

4.

ცვლილებების შეტანა რეესტრში

50

5.

რეესტრიდან დამოწმებული ამონაწერის გაცემა

30

დანართი N6

ნაწარმოებისა და მონაცემთა ბაზის დეპონირებასთან

დაკავშირებული საფასურები

N

ქმედება

ლარ

1.

ნაწარმოების დეპონირებისა და მოწმობის გაცემის საფასური

10

2.

მონაცემთა ბაზის დეპონირებისა და მოწმობის გაცემის საფასური

10

3.

დეპონირების მოწმობის დუბლიკატის გაცემის საფასური

5

• 13-Oct-2011

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება

N96 2010 წლის 30 მარტი . თბილისი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ

 

მუხლი 1 (11.03.2011 N 121)

1. „შემოსავლების სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტისა და მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად დამტკიცდეს სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის თანდართული საფასურები და მათი განაკვეთები.

ამოღებულია

2. დაინტერესებული პირი ვალდებულია პირადად ან მესამე პირის მეშვეობით გადაიხადოს დადგენილი საფასური სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევამდე, გარდა ამ დადგენილებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

მუხლი 11 (11.03.2011 N 121)

სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის დადგენილი საფასურის გადახდისაგან თავისუფლდებიან:

ა) საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;

ბ) საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური;

გ) საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭო;

დ) საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან შექმნილი ვადაგადაცილებულ საგადასახადო და სასესხო დავალიანებათა რესტრუქტურიზაციის მიზანშეწონილობის საკითხის შემსწავლელი კომისია;

ე) საქართველოს პროკურატურა;

ვ) საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;

ზ) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;

) საქართველოს ეროვნული ბანკი.

მუხლი 12. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში ან სასამართლოში საგადასახადო დავაზე მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულებასთან დაკავშირებული მომსახურების გაწევა ხორციელდება საფასურის გარეშე. (5.01.2011 N 7)

მუხლი 13. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი, აგრეთვე საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ შემოსავლების სამსა-ხუ-რის უფროსი უფლებამოსილია, მიიღოს გადაწყვეტილება ამ და-დ-გენილებით განსაზღვრული მომსახურების გაწევისათვის დადგე-ნილი საფასურის გადახდისაგან პირის გათავისუფლების შესა-ხებ. (10.08.2010 N 232)

მუხლი 14 (27.06.2011 N 259)

1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახუ-რის გაფორმების დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეულების/ქვედანაყო-ფების მიერ „სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევი-სათ-ვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების“ 54-ე, 57-ე – 64-ე და 82-ე გრა-ფე–ბით გათვალისწინებული მომსახურების განხორციელებისას მომსახურე-ბის საფასური გადახდილ უნდა იქნეს მომსახურების გაწევიდან 5 კალენ-და-რუ-ლი დღის განმავლობაში, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მომსახურების გაწევა ხორციელდება ფოთის გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში წარდგენი-ლი ავტომანქანისა და ამ ავტომანქანით შემოტანილი საქონლის მიმართ.

2. „ოქროს სიის“ მონაწილე პირისათვის საქართველოს ეკონომიკურ ტე-რიტორიაზე საქონლის გადაადგილებასა და გაფორმებასთან დაკავშირე-ბული, ამ დადგენილებით განსაზღვრული მომსახურების გაწევისას მომსა-ხუ-რე-ბის საფასური გადახდილ უნდა იქნეს მომსახურების გაწევიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

მუხლი 15. თუ პირის მიერ მოთხოვნილია საფოსტო გზავნილის ან/და საფოსტო გზავნილით გადაადგილებული აქციზური საქონლის გაფორმება და მიმღების მიერ დასახელებულ ადგილზე მიტანა, იგი უფლებამოსილია, მომსახურების საფასური გადაიხადოს გამარტივებული დეკლარაციის რეგისტრაციიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში. (13.01.2011 N21)

მუხლი 16. ამოღებულია (12.04.2011 N 177)

მუხლი 17. «სსიპ _ შემოსავლების სამსახურის მიერ მომ-სახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვე-თების» 54-ე და 66-ე გრაფებით გათვალისწინებული მომსახუ-რების გაწევისათვის დადგენილი საფასურის გადახდისაგან გა-თავისუფლებულია: (28.12.2010 N 414)

ა) საქონლის იმპორტი სტიქიური უბედურების, ავარიისა და კატასტროფის ლიკვიდაციის, აგრეთვე ჰუმანიტარული დახმა-რების მიზნით;

ბ) საქონლის იმპორტი, რომელიც გათვალისწინებულია ხე-ლ-შეკრულებით გრანტის შესახებ, საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით განსაზღვრული წესით;

გ) უცხო ქვეყნების დიპლომატიური და მათთან გათანაბრე-ბული წარმომადგენლობების ოფიციალური სარგებლობისათ-ვის, აგრეთვე ამ წარმომადგენლობების დიპლომატიური და ად-მი-ნისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის (მათთან მცხოვრები ოჯახის წევრების ჩათვლით) პირადი სარგებლობისათვის გან-კუთვნილი საქონელი;

დ) საქონლის იმპორტი, საქართველოს საგადასახადო კო-დექსის 199-ე მუხლის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად;

ე) ეროვნული და უცხოური ვალუტისა (გარდა ნუმიზმა-ტი-კუ-რი მიზნებით გამოსაყენებლად გათვალისწინებულის) და ფა-სიანი ქაღალდების იმპორტი;

ვ) საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების ტრანზი-ტი;

) საქონლის ექსპორტი, რეექსპორტი (,,სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების“ 86-ე გრაფით გათვალისწინებული მომსახურების გარ და) და საქონლის საქართველოს ეკონომიკური ტერიტორიის გარეთ გადამუშავება; (7.06.2011 N 231)

შენიშვნა: მომსახურების გაწევისათვის დადგენილი საფასურის გა-დახდისაგან გათავისუფლებულია ავტოსატრანსპორტო საშუალების დრო–ებითი შემოტანის სასაქონლო ოპერაციის შემდეგ რეექსპორტი. (24.05.2011 N 221)

თ)საქონლის დაბრუნება, საქართველოს საგადასახადო კო-დექსის 235-ე მუხლის მე-7 ნაწილით გათვალისწინებულ შემ-თხვე-ვაში;

) იმ საქონლის დროებითი შემოტანა, რომელიც სრულად გათავისუფლებულია იმპორტის გადასახდელებისაგან; (13.01.2011 N21)

კ) ამოღებულია (23.02.2011 N 97)

) სახმელეთო საზღვარზე განთავსებულ პორტალში ფი-ზიკური პირის მიერ დეკლარაციით იმპორტის სასაქონლო ოპერაციაში გაცხადებული 3 000 ლარამდე სატარიფო ღირე-ბულების საქონლის გაფორმება. (21.01.2011 N27)

) საფოსტო გზავნილით შემოტანილი, 10 000 ლარამდე ღირ-ებუ-ლე-ბის საქონლის გაფორმება. (24.05.2011 N 221)

) საწყობის სასაქონლო ოპერაციაში საქონლის გაფორმება. (23.09.2011 N 353ამოქმედდეს 2011 წლის 1 დეკემბრიდან.)

მუხლი 18 (11.03.2011 N 121)

1. გადასახადის გადამხდელის ინიციატივით საგადასახადო შემოწმების ჩატარების მოთხოვნის შემთხვევაში პირი უფლებამოსილია მომსახურების საფასური გადაიხადოს საგადასახადო შემოწმების ჩატარებაზე საგადასახადო ორგანოს თანხმობის მიღებიდან 5 დღის ვადაში.

2. ,,სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების“ 59-ე – 64-ე გრაფებით გათვალისწინებული მომსახურების მოთხოვნის შემთხვევაში მომსახურების საფასური გადახდილი უნდა იქნეს სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევის შემდგომ დაინტერესებული პირის მიერ ექსპერტის დასკვნის მიღებამდე.

მუხლი 19 (21.04.2011 N 183)

,,სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახუ-რების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების“ 76-ე გრაფით გათვალისწინებული მომსახურების საფასური არ ვრცელდება:

ა) მიკრო და მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირებ-ზე, აგრეთვე ინდივიდუალურ მეწარმეებზე;

ბ) ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიურ დე-კ-ლარაციაზე, აგრეთვე იმ საგადასახადო დეკლარაციებზე, რო–მელთა საგადასახადო ორგანოში ელექტრონული ფორმით წარ-დგენა ვერ ხორციელდება შესაბამისი პროგრამული უზ-რუნ–ველყოფის არარსებობის გამო.

მუხლი 110. გაფორმების დეპარტამენტში (ფოთის გაფორმების ეკონომიკური ზონის გარდა) „სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების“ 54-ე გრაფით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევისათვის დადგენილი ტარიფები ორმაგდება საქონლის არასამუშაო დროს დეკლარირების განხორციელების შემთხვევაში (გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ხდება დეკლარანტის მიერ საქონლის საქართველოს ეკონომიკური საზღვრის გადმოკვეთამდე დეკლარირებისთვის, დოკუმენტების ელექტრონულად ან ASYCUDA-ს მეშვეობით რეგისტრირებული დეკლარაციისა და საქონლის თანმხლები დოკუმენტების ელექტრონულად მიწოდება). ამ დადგენილების მიზნებისთვის გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში არასამუშაო დროა ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 18 საათის შემდეგი პერიოდი, შაბათს – 15 საათის შემდეგი პერიოდი, კვირა და უქმე დღეები; ამასთან, ,,ოქროს სიის“ მონაწილე პირის მიმართ მომსახურების გაწევისათვის დადგენილი ტარიფები არ ორმაგდება. (13.05.2011 N 204)

მუხლი 111. „სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსა-ხურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების“ 31-ე გრა-ფით გათვალისწინებული მომსახურების საფასური არ ვრცელ-დება საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების ვალდებულების მქონე იმ პირებზე, რომლებიც 2011 წლის 1 აგვისტომდე რეგის-ტრირებულნი არიან მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირე-ბად. (26.07.2011 N 293)

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს 2010 წლის 20 ივნი-სი-დან. (31.05.2010 N 149)

 

პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური

 

სსიპ _ შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსა-ხურების

გაწევისათვის საფასურები და მათი განაკვეთები (25.08.2010 N 263)

N

მომსახურების სახე

მომსახურების ვადა

მომსახურების ტარიფი (დღგ-ის ჩათვლით)

1 აზარტული და მომგებიანი თა-მა-შობების მოწყობის ნებართვის გაცემა 20 სამუშაო დღე

10 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

უფასო

400 ლარი

800 ლარი

2 000 ლარი

2 პირადი საგადასახადო აგენტის მომსახურება 6 თვე 2000 ლარი
3 გადასახადის გადამხდელის სა-ბა-ნ-კო დაწესებულების/ანგარიშების შესახებ ცნო–ბის გაცემა 3 სამუშაო დღეზე მეტი

3 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

უფასო

10 ლარი

20 ლარი

4 არქივიდან ერთი საანგარიშო პე-რი–ოდის ერთი სახის გადასა-ხა-დის/მოსაკრებლის დეკლარა-ცი-ის/გაანგარიშების და მისი დანარ-თე-ბის ასლების გაცემა ან ელექ-ტრონული ფორმით შევსე-ბული ერთი საანგარიშო პერიო-დის ერთი სახის გადასახა-დის/მო-საკრებლის დეკლარაცი-ის/გაანგარიშების ასლის დამოწ-მება 10 სამუშაო დღე

 

2 სამუშაო დღე

20 ლარი

 

30 ლარი

 

5 გადასახადის გადამხდელის ინიციატივით საგადასახადო შემოწმების ჩატარება

(11.03.2011 N 121)

 

ორგანიზაციებისათვის – 5000 ლარი;

 

სხვა პირებისათვის – თუ შესამოწმებელი პერიოდის ჯამური ბრუნვა 1 000 000 ლარამდეა – 10 000 ლარი;

 

თუ შესამოწმებელი პერიოდის ჯამური ბრუნვა 1 000 000 ლარზე მეტია – 30 000 ლარი.

 

შენიშვნა: ამ გრაფის მიზნებისათვის ორგანიზაციად ითვლება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 30-ე მუხლით გათვალისწინებული

წარმონაქმნები

6 თავისუფალი ვაჭრობის პუნ-ქტის საქმიანობის ნებართვის გაცემა (23.09.2011 N 353 ამოქმედდეს 2011 წლის 1 დეკემბრიდან.) 20 სამუშაო დღე

 

5 სამუშაო დღე

 

უფასო

 

100 ლარი

7 წარმოშობის სერტიფიკატის გაცემა 2 სამუშაო დღეზე მეტი

2 დღე

4–8 საათი

1–3 სთ-მდე

უფასო

40 ლარი

100 ლარი

150 ლარი

8

 

გაფორმებული საფოსტო გზავნილის მიმღების მიერ დასახელებულ ადგილზე მიტანა (28.12.2010 N 414) კილოგრამზე

1 ლარი, მაგრამ არანაკლებ 30 ლარისა

9

 

გაფორმებული მსუბუქი ავტომანქანის მიმღების მიერ დასახელებულ ადგილზე მიტანა (28.12.2010 N 414)   500 ლარი
10 გემის სანიტარიული კონტრო-ლისაგან გათავისუფლების/გემის სანიტარიული კონტროლის ჩა-ტა-რების მოწმობის გაცემა 1 სამუშაო დღე

 

1 სა-მუ-შაო დღეზე მეტი

400 ლარი

 

200 ლარი

11 ლუქების გამოყენებით ტვირთის გადაზიდვაზე ავტოსატრანსპორტო საშუალების დაშვების სერტიფიკატის გაცემა (28.12.2010 N 414) 4 საათი

1 დღე

1 დღეზე მეტი

 

400 ლარი

300 ლარი

200 ლარი

 

12 ფიზიკური პირისათვის საფოსტო გზავნილით გადაადგილებული აქციზური საქონლის გაფორმებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელება (ვალდებული პირის სახელით აქციზისა და აქციზური მარკის ნომინალური ღირებულების გადახდის ჩათვლით) და მიმღებისმიერ დასახელებულ ადგილზე მიტანა (28.12.2010 N 414) აქციზის განაკვეთის ათმაგი ოდენობა, არანაკლებ

10 ლარისა

13 საგარეო-ეკონომიკური საქმი-ანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლა-ტურის (სეს ესნ) 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 და 8711 (რომლის ძრავას მუშა მოცუ-ლო-ბა 50 სმ3-ზე მეტია) და 8716 (მისაბმე-ლე-ბი და ნახევარ-მი-საბ-მელები) სასაქონლო პო-ზი-ციებით გათვალის-წინებუ-ლი მექანი-კუ-რი სატრანსპორ-ტო საშუალე-ბე-ბის გაფორმების მიზნით სასა-ქონლო დეკლარა-ციის წარდგე-ნის ვადის გაგრძე-ლება საწყო-ბში დროებით დასაწყობების გარეშე) (23.09.2011 N 353ამოქმედდეს 2011 წლის 1 დეკემბრიდან.) არა უმეტეს 5 კა-ლენ-დარული დღის ვადით – ყოველ კალენდა-რულ დღეზე 20 ლარი;

 

5 კალენდარულ დღეზე მეტი ვა-დით – 100 ლარს + ყოველ კალენ-დარულ დღეზე 10 ლარი

14 საგადასახადო ორგა-ნოს მიერ წინასწარი გადა-წყვე—ტილების გამოცემა (გარდა 48-ე და 49-ე გრა-ფებით გათვალის-წინებული შემთხვევებისა) (10.08.2011 N 311) 20 სა-მუ-შაო დღე-ზე მეტი

 

 

 

20 სა-მუშაო დღე

1 000 000 ლარზე მეტი კაპიტა-ლის მქონე ან/და 10 000 000 ლარზე მეტი წლიური ბრუნვის მქონე პირებისათვის – 10 000 ლარი;

 

სხვა პირებისათვის – 5 000 ლარი.

 

1 000 000 ლარზე მეტი კაპიტა-ლის მქონე ან/და 10 000 000 ლარზე მეტი წლიური ბრუნვის მქონე პირებისათვის – 30 000 ლარი;

 

სხვა პირებისათვის – 15 000 ლარი.

 

შენიშვნა: საფასურის ოდენო-ბის განსაზღვრის მიზნები-სათ-ვის მხედველობაში მიიღება პი–რის მიერ საგადასახადო ორგანოში წარდგენილი ბოლო წლიური საგადასახადო დეკლარაციის მონაცემები

 

15 ვადაგასული ან/და გამოსაყე-ნებლად ან შემდგომი მიწოდე-ბისათვის უვარგისი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ჩამო-წერის დოკუმენტის დადასტურება სააღრიცხვო ღირებულების 5%, მაგრამ არანაკლებ 300 და არა უმეტეს 5 000 ლარისა
16 დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციებზე კომპიუტერული წესით ამობეჭ-დი-ლი სპეციალური საგადასახადო ან-გა-რიშ-ფაქტურის გამოყენების უფლების მინიჭება (ველის გან-საზღვრა) 2 სამუშაო დღე 100 000 ველის გამოყოფა –

10 000 ლარი

17 დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციებზე კომპიუტერული წესით ამობეჭ-დი-ლი სპეციალური საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის ველის გაგრ-ძელება 2 სამუშაო დღე 100 000 ველის გაგრძელება –

2 000 ლარი

18 გადასახადის გადამხდელისათვის ყადაღადადებული/საგადასახადო გირავნობით/იპოთეკით დატვირთუ-ლი ქონების რეალი-ზაციაზე თანხმობის გაცემა 1 სამუშაო დღე

2 სამუშაო დღე

500 ლარი

100 ლარი

19 გადასახადის გადამხდელისათვის ყადაღადადებული ქონების სარგებ-ლობის უფლებით გაცემაზე თანხმობის გაცემა 1 სამუშაო დღე

2 სამუშაო დღე

250 ლარი

50 ლარი

20 ამოღებულია (25.03.2011 N 143)
21 ამოღებულია (25.03.2011 N 143)
22 წამახალისებელი გათამაშების ახალი ეტაპის მოწყობაზე თანხ-მობის გაცემა 1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

500 ლარი

250 ლარი

23 სანებართვო მოწმობის დუბლიკა-ტის გაცემა 1 სამუშაო დღე 10 ლარი
24 აზარტული და მომგებიანი თამა-შობების მოწყობის პირობებში ცვლილებების შეტანაზე თანხ-მობის გაცემა 1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

100 ლარი

50 ლარი

25 აზარტული და მომგებიანი თამა-შობების ნებართვაში (ობიექტის ადგილმდებარეობის) ცვლილებების შეტანა 1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

500 ლარი

100 ლარი

26 დაკარგული ან დაზიანებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადახდის ნიშნების ნაცვლად ახლის გაცემა 10 სამუშაო დღე

 

1 სამუშაო დღე

 

3 სამუშაო დღე

უფასო

 

1 განაცხადზე –

100 ლარი

 

1 განაცხადზე –

50 ლარი

27 ამოღებულია (21.04.2011 N 183)
28 საბანკო ანგარიშზე დადებული ყადაღის მოხსნა 1 სამუშაო დღე 20 ლარი
29 ამოღებულია (3.05.2011 N 198)
30 ავტოგასამართ სადგურში მადოზირებელი და მრიცხველი მექანიზმების დალუქვასთან დაკავშირებული მომსახურება

(13.01.2011 N21 ამოქმედდეს 2011 წლის 1 თებერვლიდან)

 

ერთი ლუქისათვის – 12 ლარი

31 GPRS და crypto-ს მოდულის ფისკა-ლური საკონტროლო-სალარო აპარატით უზრუნველყოფა (26.07.2011 N 293) 1 საკონტროლო- სალარო აპარატი – 290 ლარი
32 ამოღებულია (21.01.2011 N27)
33

 

ჩეკთან გათანაბრებული დოკუმენტების რეგისტრაცია

 

1 სამუშაო დღე

 

3 სამუშაო დღე

1 განაცხადზე –

50 ლარი

1 განაცხადზე –

20 ლარი

34 გამარტივებული აღრიცხვის ჟურნალის რეგისტრაცია 1 სამუშაო დღე 20 ლარი
35

 

საგადასახადო დავალიანების შესახებ ცნობის გაცემა

 

10 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

უფასო

20 ლარი

10 ლარი

36

 

 

საგადასახადო შედარების აქტის გაფორმება

 

10 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

უფასო

250 ლარი

100 ლარი

50 ლარი

37 ნავთობპროდუქტების რეალიზა-ტო-რის სტაციონარული ობიექტისა-თვის შვიდნიშნა კოდის რეგისტ-რა-ცია 1 სამუშაო დღე 1 ობიექტზე –

50 ლარი

38 ნავთობპროდუქტების რეალიზა-ტო-რის სტაციონარული ობიექტის სარგებლობის ვადის გაგრძელება 1 სამუშაო დღე

 

1 ობიექტზე –

50 ლარი

 

39 ნავთობპროდუქტების რეალიზა-ტო-რის სტაციონარული ობიექტის მო-სარგებლედ რეგისტრაცია (გარდა იმ პირისა, რომელიც თავის სა-ხელზე არე-გი-სტ-რირებს ან რომელსაც თავის სახელზე და-რეგისტრირე-ბული აქვს მოცე-მუ-ლი სტაციონარული ობიექტის შვიდნიშნა კოდი) 1 სამუშაო დღე 1 ობიექტზე –

50 ლარი

40 გადასახადის გადამხდელის მოწმობის აღდგენა 5 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

უფასო

10 ლარი

41 ზედმეტად გადახდილი თანხის გა-დატანა ერთი გადასახადის სახი-დან მეორე გადასახადის ვალდებუ-ლებათა ანგარიშზე   5 000 ლარამდე – 50 ლარი

 

1 000 000 ლარამდე – 200 ლარი

 

1 000 000 ლარზე მეტი – 1 000 ლარი

42 დღგ-ის ნულოვანი განაკვეთით სარგებლობის დამადასტურებელი სერტიფიკატის გაცემა 10 სამუშაო დღე

2 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

უფასო

100 ლარი

50 ლარი

43 ორმაგი დაბეგვრის თავიდან ასაცილებლად ცნობის გაცემა

 

30 კალენდარული დღე

1 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

უფასო

100 ლარი

50 ლარი

44 მონაცემთა ავტომატიზებულ სისტემა ,,ASYCUDA»-ში დაშვებული საწარმოს ან ფიზიკური პირის მიერ სასაქონლო დეკლარაციის უშუალოდ შემვსები ფიზიკური პირის დაშვება (დამატება) (28.12.2010 N 414) 20 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

უფასო

100 ლარი

50 ლარი

45 განხორციელებული სასაქონლო ოპერაციების შესახებ ინფორმაციის გაცემა (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ინფორმაციის მიღება ხორციელდება გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში საქონლის დეკლარირებისას საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 199-ე მუხლის „დ.დ“ და „დ.ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეღავათებით სარგებლობისთვის) (31.03.2011 N 152) 10 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

უფასო

20 ლარი

50 ლარი

 

46 მონაცემთა ავტომატიზებულ სისტემა ,,ASYCUDA»-ში (თავდაპირველად) დაშვება (28.12.2010 N 414) 1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

500 ლარი

250 ლარი

47 მონაცემთა ავტომატიზებულ სისტემა ,,ASYCUDA»-ში დაშვებული საწარმოს ან ფიზიკური პირის მიერ საბანკო გარანტიის ვადის გაგრძელება (28.12.2010 N 414) 1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

50 ლარი

20 ლარი

48 წინასწარი გადაწყვეტილება საქონლის მიმართ საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის შესაბამისად სასაქონლო კოდის განსაზღვრის შესახებ (28.12.2010 N 414) 30 სამუშაო დღე

10 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

უფასო

250 ლარი

500 ლარი

 

49

 

წინასწარი გადაწყვეტილება საქონლის წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის შესახებ (28.12.2010 N 414) 30 სამუშაო დღე

10 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

უფასო

250 ლარი

500 ლარი

50 მონაცემთა ავტომატიზებულ სისტემა «ASYCUDA»-ში დაშვებული საწარმოს (ან მეწარმე ფიზიკური პირის) სახელით სასაქონლო დეკლარაციის უშუალოდ შემვსები ფიზიკური პირის სხვა საგადასახადო ორგანოს კოდზე დაშვება (28.12.2010 N 414) 20 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

უფასო

50 ლარი

100 ლარი

51 დროებითი შენახვის განაცხადის ელექტრონული დეკლარირებისათვის საწყობების, საწარმოს ან ფიზიკური პირის დაშვება მონაცემთა ავტომატიზებულ სისტემა «ASYCUDA»-ში (28.12.2010 N 414) 20 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

უფასო

50 ლარი

100 ლარი

52

 

ამოღებულია (28.12.2010 N 414)
53

 

დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებულ პირზე მატერიალური სახის საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის ფორმის (მათ შორის, კორექტირების საგადასახადო ანგარიშ -ფაქტურის) გაცემა (3.11.2010 N 337) 1 ცალი _ 50 თეთრი
54 სამუშაო დროს დეკლარი-რე–ბუ-ლი საქონლის გაფორ-მება (გარდა მე-12, 66-ე, 68-ე, 75-ე, 82-ე, 86-ე და 87-ე გრაფებით გათვალისწინე-ბუ-ლი შემთხვევებისა) (24.05.2011 N 221) 3 000 ლარამდე სატარიფო ღი-რებულების საქონელზე – ერთ დეკლარაციაზე 150 ლა-რი;

 

3 000-დან 15 000 ლარამდე სა-ტარიფო ღირებულების საქო-ნელზე – ერთ დეკლა-რაციაზე 300 ლარი;

 

15 000 ლარის ზევით სატა-რი-ფო ღირებულების საქონელზე – ერთ დეკლარაციაზე 400 ლა-რი

55 ამოღებულია (21.12.2010 N 388)
56

 

ამოღებულია (21.12.2010 N 388)
57 დაინტერესებული პირის მოთხოვნით გაფორმების ეკონომიკური ზონის

ტერიტორიაზე სატრანსპორტო

საშუალებიდან საქონლის გადმოტვირთვა და იმავე ან სხვა სატრანსპორტო საშუალებაზე დატვირთვა (21.12.2010 N 388)

1 ტონა _ 25 ლარი
58 დაინტერესებული პირის მოთ-ხო-ვ-ნით თბილისის გაფორმების ეკო-ნომიკური ზონის ტერიტო-რიიდან საქონლის დანიშნულე-ბის ადგი-ლ–ზე გადატანა (21.01.2011 N27) ქ. თბილისის ადმინი-სტრა-ციულ საზღვრებში:

 

400 კგ-მდე ტვირთი _ 35 ლარი;

 

1 300 კგ-მდე ტვირთი _ 65 ლარი;

 

6 500 კგ-მდე ტვირთი _ 125 ლა-რი.

 

ქ. თბილისის ადმინისტრა-ციული საზღვრების გარეთ:

 

400 კგ-მდე ტვირთი _ 35 ლარი + 0.90 ლარი ყოველ 1 კმ-ზე;

 

1 300 კგ-მდე ტვირთი _ 65 ლარი + 1.20 ლარი ყოველ 1 კმ-ზე;

 

6 500 კგ-მდე ტვირთი _ 125 ლარი + 2.20 ლარი ყოველ 1 კმ-ზე

59 გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნით მის მიერ წარდგენილი საქონლის რაოდენობის განსაზღვრა (28.12.2010 N 414) 1 კგ _ 0.040 ლარი,

1 მ3 _ 0.20 ლარი,

1 მ2-მდე _ 30 ლარი,

1 მ2-ის ზევით _ 30 ლარს + ყოველ 1 მ2-ზე 0.10 ლარი,

1 მ _ 0.20 ლარი,

1 ცალი _ 0.02 ლარი

60 გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნით ექსპერტის მიერ სეს ესნ კოდის დადგენა (11.03.2011 N 121) 1 სახეობის ობიექტი – 15 ლარი
61 გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნით მის მიერ წარდგენილი მოძრავი ქონების (საქონლის) საბაზრო (საცალო, საბითუმო) ან/და სატარიფო ღირებულების განსაზღვრა (28.12.2010 N 414)   1 სახეობის ობიექტი

100 ლარამდე _ 10 ლარი,

100-დან 10000 ლარამდე _ 25 ლარი,

10 000 ლარის ზევით _

150 ლარი

62 გადასახადის გადამხდელის მო-თხოვნით, მექანიკური სატ-რანსპორტო საშუალების (3500 კგ ჩათვლით) ან/და მისაბმე-ლის (3500 კგ ჩათვლით) საბაზ-რო ან/და სატარიფო ღირებუ-ლების განსაზღვრა ან/და ტექ-ნიკური მახასიათებლების დადგენა (23.09.2011 N 368 ) 1 მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება/მისაბმელი – 40 ლარი
63 გადასახადის გადამხდელის მო-თხოვნით მექანიკური სატ-რანსპორტო საშუალების (3500 კგ-ზე მეტი) ან/და მისაბმელის (3500 კგ-ზე მეტი) საბაზრო ან/და სატარიფო ღირებულე-ბის განსაზღვრა ან/და ტექნი-კური მახასიათებლების დადგენა (23.09.2011 N 368 ) 1 მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება/მისაბმელი – 80 ლარი
64 გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნით შერეული საქონლის სატარიფო ღირებულების დადგენა (28.12.2010 N 414) 5000 ლარამდე _ ღირებულების 3%, მაგრამ არანაკლებ 30 ლარისა,

5000-დან 100 000 ლარამდე _ 150 + 5000 ლარის ზევით თანხის 2%,

100 000-დან 1 000 000 ლარამდე _ 2050+100 000 ლარის ზევით თანხის 1%,

1 000 000 ლარის ზევით თანხის 0,8%

65 ამოღებულია (28.12.2010 N 414)
66

 

საჰაერო ტრანსპორტით შე-მოტანილი სამუშაო დროს დეკლარირებული საქონლის გაფორმება (გარდა 87-ე გრა-ფით გათვალისწინებული შემთხვევისა)

(24.05.2011 N 221)

3 000 ლარამდე სატარიფო ღი-რებულების საქონელზე – ერთ დეკლარაციაზე 150 ლარი;

 

3 000-დან 15 000 ლარამდე სა-ტარიფო ღირებულების საქო-ნე-ლ-ზე – ერთ დეკლარაციაზე 300 ლარი;

 

15 000 ლარის ზევით სატარი-ფო ღირებულების საქონელზე – ერთ დეკლარაციაზე 400 ლარი

67 ამოღებულია (21.01.2011 N27)
68

 

,,ფოთის“ გაფორმების ეკო-ნო–მიკურ ზონაში ან პორ-ტალ ,,ბათუმის პორ-ტ-ში“ ფი-ზიკუ-რი პირის მიერ გა-მარ-ტივე-ბუ-ლი დეკლარა-ცი–ით გაცხა-დე-ბული 3 000 ლარამდე სა-ტა-რიფო ღირე-ბუ-ლების სა-ქო-ნ–ლის გა-ფო-რ–მება (24.05.2011 N 221) ერთ დეკლარაციაზე – 20 ლარი
69 დაინტერესებული პირის მოთხო-ვნით ბათუმის გაფორმების ეკო-ნომიკური ზონის ტერიტორიიდან საქონლის დანიშნულების ად-გი-ლ-ზე გადატანა (21.01.2011 N27) ქ. ბათუმის ადმინისტრა-ციულ საზღვრებში:

 

400 კგ-მდე ტვირთი _ 30 ლარი;

 

1 300 კგ-მდე ტვირთი _ 50 ლარი;

 

6 500 კგ-მდე ტვირთი – 100 ლარი.

 

ქ. ბათუმის ადმინისტრა-ციული საზღვრების გარეთ:

 

400 კგ-მდე ტვირთი _ 30 ლარი + 0.90 ლარი ყოველ 1 კმ-ზე;

 

1 300 კგ-მდე ტვირთი _ 50 ლარი + 1.20 ლარი ყოველ 1 კმ-ზე;

 

6 500 კგ-მდე ტვირთი _ 100 ლარი + 2.20 ლარი ყოველ 1 კმ-ზე

70

 

ცხოველთა, მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატის გაცემა (26.01.2011 N 47)   50 ლარი

 

71 ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის გაცემა (26.01.2011 N 47)   25 ლარი

 

72 ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული მცენარეული წარმოშობის პროდუქციის იმპორტის ნებართვის გაცემა (26.01.2011 N 47) 20 სამუშაო დღე

10 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

უფასო;

10 ლარი;

20 ლარი;

25 ლარი

73 ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის იმპორტის/ტრანზიტის ნებართვის გაცემა (26.01.2011 N 47) 20 სამუშაო დღე

10 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

უფასო;

20 ლარი;

40 ლარი;

50 ლარი

74 სურსათისა და სურსათთან დაკავშირებული ტარის ჰიგიენური სერტიფიკატის გაცემა, გარდა გამოფენაზე გასატანი ან/და ნიმუშად წარსადგენი სურსათისა და სურსათთან დაკავშირებული ტარისა (26.01.2011 N 47) 50 ლარი
75 ავტოსატრანსპორტო საშუალების დეკლარაციით დეკლარირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების გაფორმება (ექსპორტისა და რეექსპორტის გარდა) (7.06.2011 N 231) ერთ დეკლარაციაზე – 150 ლარი
76 მატერიალური ფორმის საგადასახადო დეკლა-რაციის მიღება (21.04.2011 N 183) ერთი დეკლარაცია – 30 ლარი
77 ამოღებულია (24.05.2011 N 221)
78 ფიზიკური პირისათვის მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭება

(25.03.2011 N 143)

10 ლარი
79 მეწარმე ფიზიკური პირისათვის მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭება (25.03.2011 N 143) 20 ლარი
80 საერთაშორისო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პროექტების განმახორციელებელი პირებისათვის საგადასახადო შეღავათით სარგებლობის შესახებ ცნობის გაცემა (25.03.2011 N 143) 10 სამუშაო დღე;

5 სამუშაო დღე;

1 სამუშაო დღე

უფასო;

 

1 ცნობა _ 20 ლარი;

1 ცნობა _ 50 ლა-რი

81 საქართველოს საგადასახადო კო-დექსის მიზნებისათვის, სა-წარ-მოო და-ნაკარგების მაქსი-მალური ზღვ–რუ–ლი ოდენო-ბე-ბის, საქონლის გა-მო-სავლია-ნობისა და საწარმოო პრო—ცეს-თან დაკავშირებული სხვა ტექ–ნიკური ნორმების დადგენა (12.04.2011 N 177) ერთი თვე 5 000 ლარი
82 საქონლის საქართველოს ეკონომიკური საზღვრის გადმოკვეთამდე პირის მიერ ASYCUDA-ს მეშვეობით რეგისტრირებული დეკლარაციით გაცხადებული საქონლის გაფორმება (გარდა მე-12, 66-ე, 68-ე და 75-ე გრაფებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა)(3.05.2011 N 198) 3 000 ლარამდე სატარიფო ღირებულების საქონელზე – ერთ დეკლარაციაზე 100 ლარი;

 

3 000-დან 15 000 ლარამდე სატარიფო ღირებულების საქონელზე – ერთ დეკლარაციაზე 200 ლარი;

 

15 000 ლარის ზევით სატარიფო ღირებულების საქონელზე – ერთ დეკლარაციაზე 300 ლარი

83 კონტეინერით/ავტოსატ-რანსპორტო საშუალებით შე-მო-ტანილი, საქარ-თვე-ლოში არარეგისტ-რირებული ავტოსატრან-სპორტო სა-შუალების სა-ქართველოს შინაგან საქ-მეთა სა-მინისტროს მონ-ა-ცემთა ავტომატი-ზებულ ბა-ზაში რეგისტრა-ცია პორ-ტა-ლი ,,ბა-თუმის პორტის“ ან პორ-ტალი ,,ფოთის პორ-ტის“ ან გა-ფ-ორმების დეპა-რ-ტამენ-ტის მიერ

(24.05.2011 N 221)

50 ლარი
84 გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში აღრიცხვის მოწმობის გამოწერა (გარდა აღრიცხვის მოწმობის გამარტივებულად შევსების, ტრანზიტის, ექსპორტისა და რეექსპორტის შემთხვევებისა) (13.05.2011 N 204) 20 ლარი
85 ამოღებულია (7.06.2011 N 231)
86 სასაქონლო დეკლარაციის წარ-დგენით რეექსპორტში დეკლა-რირებული საქონლის გაფორ-მება (სეს ესნ-ის 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 და 8711 (რომ-ლის ძრავას მუშა მოცულობა 50 სმ3-ზე მეტია) და 8716 (მისა-ბ-მე-ლე-ბი და ნახევარმისაბ-მე-ლები) სასაქონლო პოზიციე-ბით გათვალის-წინებული მექანი-კუ-რი სატრანსპორტო საშუალე-ბე-ბის გარდა) (23.09.2011 N 353ამოქმედდეს 2011 წლის 1 დეკემბრიდან.)  

 

 

 

50 ლარი
87 საფოსტო გზავნილით შემო-ტანილი, 10 000 ლარზე მეტი ღირებულების საქონლის გაფორმება (24.05.2011 N 221) 300 ლარი
88 პირისათვის უცხო ქვეყნის მოქა-ლაქეთა მიერ საქართველოში შე-ძენილ საქონელზე გადახდილი დამატებული ღირებულების გა-დასახადის თანხის დაბრუნების სპეციალური ქვითრის გაცემის უფლების მინიჭება (20.07.2011 N 286) 200 ლარი
89 პირისათვის უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა მიერ საქართველოში შეძენილ საქონელზე გადახდილი დამატებული ღირებულების გადასახადის თანხის დაბრუნების სპეციალური ქვითრის გაცემის უფლების გაუქმების შემდეგ უფლების ხელმეორედ რეგისტრაცია (26.08.2011 N 324) 500 ლარი
90 TIR რეჟიმში გაწევრიანებისა და TIR მფლობელის სტატუსის მაძიებელი პირისათვის, არსებული მონაცემების საფუძველზე, შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდება საავტომობილო გადამზიდავთა ასოციაციაში წარსადგენად (26.08.2011 N 324)   1 სამუშაო დღე – 30 ლარი 3 სამუშაო დღე –15 ლარი

10 სამუშაო დღე – უფასო

91 საქონლის საწყობში, თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტში ან სხვა დანიშნულების ადგილზე გამოცხადების დადასტურების მიზნით მათი ავტომატიზებულ სისტემა „ASYCUDA“-ში დაშვება (26.08.2011 N 324)   1 სამუშაო დღე – 200 ლარი 3 სამუშაო დღე – 150 ლარი
92 საერთაშორისო ფინანსური კომ-პანიის სტატუსის, საერთა-შორისო საწარმოს სტატუსის მინიჭება (23.09.2011 N 353 ამოქმედდეს 2011 წლის 1 დეკემბრიდან.)   1 სამუშაო დღე – 200 ლარი;

3 სამუშაო დღე – 150 ლარი

93 ელექტრონული ფორმით საფოსტო გზავნილების რეგისტრაციისათვის საფოსტო გადამზიდავთა დაშვება ინტერნეტ პორტალზე (26.08.2011 N 324)   1 სამუშაო დღე – 200 ლარი 3 სამუშაო დღე – 150 ლარი
94 ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების – სასაქონლო ნიშნების სსიპ – შემოსავლების სამსახურის ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების რეესტრში რეგისტრაცია (26.08.2011 N 324)   1 სასაქონლო ნიშანზე –

50 ლარი

95

 

 

საწყობის საქმიანობის ნებართვის გაცემა (23.09.2011 N 353 ამოქმედდეს 2011 წლის 1 დეკემბრიდან.) 3 სამუშაო დღე

3 სამუშაო

დღეზე ნაკლები

 

უფასო

100 ლარი

 

• 13-Oct-2011

საქართველოს კანონი

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №54, 12.10.2010, მუხ. 343) 168-ე მუხლის პირველი ნაწილის „მ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მ) საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 0102 10, 0103 10 000 00, 0104 10 100 00, 0104 20 100 00, 0105 11, 0511 10 000 00, 0602 10, 2503 00, 2803 00, 3101 00 000, 3103–3105, 3808 91, 3808 92  და 3808 93 კოდებში მითითებული საქონლის მიწოდება ან/და იმპორტი;“.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

საქართველოს პრეზიდენტი მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2011 წლის 13 ოქტომბერი.

№5137-II

 

 

• 13-Oct-2011

საქართველოს კანონი

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №54, 12.10.2010, მუხ. 343) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. მე-8 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 38-ე და 39-ე ნაწილები:

„38. ლიზინგი − ლიზინგი საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად, თუ ლიზინგის საგანი არის ამორტიზაციას დაქვემდებარებული აქტივი.

39.  სალიზინგო კომპანია − საწარმო, რომლის  მიერ საგადასახადო წლის განმავლობაში ქონების ლიზინგით გაცემიდან მიღებული შემოსავალი მისი ერთობლივი შემოსავლის არანაკლებ 70%-ია.“.

2. მე-14 მუხლის პირველი ნაწილის „ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ზ) ქონების გაცემა ქირით, იჯარით ან ლიზინგით;“.

3. მე-17 მუხლი ამოღებულ იქნეს.

4. 109-ე მუხლდაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 ნაწილი:

„3. სალიზინგო კომპანიას უფლება აქვს, საანგარიშო პერიოდის ერთობლივი შემოსავლიდან გამოქვითოს ლიზინგიდან წარმოშობილ  ვადაგადაცილებულ მოთხოვნებზე რეზერვების ხარჯები საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესით.“.

5. 111-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-12 და მე-13 ნაწილები:

„12. ლიზინგის გამცემის მიერ ლიზინგით გაცემული თითოეული ძირითადი საშუალება ცალკე ჯგუფად აღირიცხება. მასზე საამორტიზაციო ანარიცხები გამოიქვითება სალიზინგო გადასახდელების დისკონტირებული ღირებულების ოდენობით, რომელიც განისაზღვრება ლიზინგის პირობებისა და ამ ძირითადი საშუალების ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსის გათვალისწინებით.

13. ლიზინგის ხელშეკრულების ვადის გასვლისას ან ვადაზე ადრე შეწყვეტისას ლიზინგით გაცემული ძირითადი საშუალების ლიზინგის გამცემისათვის დაბრუნების შემთხვევაში ეს ძირითადი საშუალება რჩება იმავე ჯგუფში და შემდგომ ლიზინგით გაცემამდე მასზე საამორტიზაციო ანარიცხების დარიცხვა ჩერდება.“.

6. 112-ე მუხლის მე-5 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5. ძირითადი საშუალებების ღირებულების სრულად გამოქვითვის უფლება არ ვრცელდება ისეთ ძირითად საშუალებებზე, რომლებიც არ ექვემდებარება ამორტიზაციას.“.

7. 114-ე მუხლი ამოღებულ იქნეს.

8. 123-ე მუხლის პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. ამ კოდექსის მიზნებისათვის სუსტი კაპიტალიზაცია არის პირის მიერ აღებული ვალის თანაფარდობა პირის კაპიტალთან, როდესაც პირის ვალის მისივე კაპიტალთან შეფარდება 5/1-ზე მეტია.“.

9. 136-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-13 ნაწილი:

„13. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო და სხვა ჯარიმები აღირიცხება საკასო მეთოდით.“.

10. 141-ე მუხლის პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. გადასახადის გადამხდელის შემოსავლების მიღების უფლება მოპოვებულად ითვლება, თუ:

ა) შესაბამისი თანხა ექვემდებარება გადასახადის გადამხდელისათვის გადახდას;

ბ) გადასახადის გადამხდელმა შეასრულა გარიგებით (ხელშეკრულებით) გათვალისწინებული ყველა ვალდებულება.“.

11. 148-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 ნაწილი:

„3. თავდაპირველად ლიზინგით გაცემული ძირითადი საშუალების სხვა მიზნებისათვის გამოყენების შემთხვევაში მისი ღირებულება განისაზღვრება იმ ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსით, რომელშიც ეს ძირითადი საშუალება მანამდე აღირიცხებოდა.“.

12. 202-ე მუხლის:

ა) მე-3 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. საწარმოსთვის/ორგანიზაციისთვის, გარდა ამ მუხლის 31 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა, ლიზინგით გაცემულ დასაბეგრ ქონებაზე გადასახადის წლიური განაკვეთი განისაზღვრება დასაბეგრი ქონების საშუალო წლიური საბალანსო ნარჩენი ღირებულების (გამოიანგარიშება კალენდარული წლის დასაწყისისა და ბოლოსთვის აქტივების საშუალო ღირებულების მიხედვით) არა უმეტეს 1 პროცენტის ოდენობით. ამ ნაწილის მიზნებისათვის ლიზინგით გაცემული დასაბეგრი ქონების საბალანსო ღირებულება არის ქონების გაცემის მომენტისათვის არსებული ღირებულება, ხოლო ყოველი მომდევნო წლისათვის ქონების ღირებულებად ითვლება აღნიშნული ქონების ნარჩენი საბალანსო ღირებულება, რომელიც ამ ქონებას ექნებოდა ლიზინგით არგაცემის შემთხვევაში.“;

ბ) მე-3 ნაწილის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 31 ნაწილი:

„31. სალიზინგო კომპანიისთვის ლიზინგით გაცემულ დასაბეგრ ქონებაზე წლიური გადასახადი ლიზინგის მთელი პერიოდის განმავლობაში განისაზღვრება მის მიერ დასაბეგრი ქონების ლიზინგით პირველად გაცემის მომენტისათვის არსებული საბალანსო საწყისი ღირებულების არა უმეტეს 0.6 პროცენტის ოდენობით.“.

13. 206-ე მუხლის პირველი ნაწილის:

ა) „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ე) ორგანიზაციის ქონება, აგრეთვე ორგანიზაციაზე ლიზინგით გაცემული ქონება, გარდა მიწისა და ორგანიზაციის მიერ ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებული ქონებისა;“;

ბ) „წ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„წ) სამედიცინო საქმიანობისათვის გამოყენებული ქონება, გარდა მიწისა, რომელიც სამედიცინო დაწესებულებათა საკუთრებაშია ან ასეთ დაწესებულებებზე ლიზინგით არის გაცემული;“;

გ) „ხ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის  „ჯ“ ქვეპუნქტი:

„ჯ) „ეკონომიკური საქმიანობის სახეების საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის“ 01 კოდით გათვალისწინებულ საქმიანობაში (სოფლის მეურნეობაში) დასაქმებული პირის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონება, აგრეთვე ასეთ პირზე ლიზინგით გაცემული მოძრავი ქონება, რომლებსაც ეს პირი ამავე საქმიანობაში იყენებს.“.

14. 309-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 35-ე ნაწილი:

„35. 2010 წლის 1 იანვრამდე ლიზინგით გაცემულ ამორტიზაციას დაქვემდებარებულ ძირითად საშუალებებზე მოგებისა და ქონების გადასახადების მიზნებისათვის ვრცელდება 2010 წლის 1 იანვრამდე მოქმედი საქართველოს საგადასახადო კოდექსის ნორმები.“.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2011 წლის 13 ოქტომბერი.

№5118–II

 

იუსტიციის სახლი
შემოსავლების სამსახური
საჯარო რეესტრი
აღსრულების ეროვნული ბიურო
სამოქალაქო რეესტრი
ქ.თბილისის ქონების მართვის სააგენტო
ნოტარიუსთა პალატა