ტრეინინგები


         

ამჟამად საიტზე 5 მომხმარებელია

Print Friendly

9-ნიშნიანი სახაზინო კოდი იყოფა სამ ნაწილად:
1 ნაწილი. კოდის პირველი ციფრი განსაზღვრავს ბიუჯეტის შემოსულობების ამკრეფს.
2 ნაწილი. კოდის მომდევნო ოთხი ციფრი განსაზღვრავს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულს.
3 ნაწილი. კოდის ბოლო ოთხი ციფრი განსაზღვრავს ბიუჯეტის შემოსულობების სახეს.

ქვემოთ მოყვანილია სახაზინო კოდების სრული სია

(მაგალითად, თუ თქვენ გჭირდებათ თბილისის რეგიონულ ცენტრში გადარიცხოთ ხელფასიდან დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი და თქვენ ხართ არასაბიუჯეტო ორგანიზაცია, მაშინ დანართი #1-დან ვირჩევთ 1 კოდს (საგადასახადო ინსპექცია),  დანართი #2-დან ვირჩევთ 0077 კოდს (თბილისი) და დანართი #3-დან ვირჩევთ 1003 კოდს (დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი არასაბიუჯეტო სექტორიდან). საბოლოოდ გამოვა: 100771003კოდი).

 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება N1226

2007 წლის 22 ნოემბერი ქ. თბილისი

 

ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ

 

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-7 მუხლის მე-4 ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე და “საქართველოს  ფინანსთა  სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის N39 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტის “ლ” ქვეპუნქტის შესაბამისად, (30.12.2009 N 922) ვბრძანებ:

მუხლი 1.

დამტკიცდეს ბიუჯეტის შემოსულობების ცხრანიშნა სახაზინო კოდები დანართი N1, N2 და N3-ის შესაბამისად, იმის გათვალისწინებით, რომ:

ა) დანართ N1-ში აღნიშნული ციფრი განსაზღვრავს ბიუჯეტის შემოსულობის ამკრეფს;

ბ) დანართ N2-ში აღნიშნული ციფრები განსაზღვრავენ საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულს, რეგიონალურ საბაჟო ორგანოს ან შესაბამისი დონის ბიუჯეტს.

გ) დანართ N3-ში აღნიშნული ციფრები განსაზღვრავენ ბიუჯეტის შემოსულობის სახეს, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ კანონმდებლობით დადგენილი წესით დამტკიცებული საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 11. (7.12.2007 N1276)

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურმა (გ. გობეჯიშვილი) 2008 წლის 1 იანვრამდე უზრუნველყოს გადასახადის გადამხდელების ინფორმირება ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების შესახებ.

მუხლი 12. (7.12.2007 N1276)

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური პოლიტიკის დეპარტამენტმა, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, 2008 წლის 1 იანვრამდე მოახდინოს სხვა შემოსავლების, არაფინანსური და ფინანსური აქტივებიდან შემოსულობების ძირითადი წყაროების ინფორმირება ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდების თაობაზე.

მუხლი 13. (7.12.2007 N1276)

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტმა 2008 წლის 1 იანვრამდე მოახდინოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საფინანსო სამსახურების ინფორმირება ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების თაობაზე.

მუხლი 14. (7.12.2007 N1276)

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურმა (სახელმწიფო ხაზინამ) 2008 წლის 1 იანვრამდე უზრუნველყოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი მხარჯავი დაწესებულებების ინფორმირება ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი კოდების თაობაზე.

მუხლი 15. (7.12.2007 N1276)

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტმა 2008 წლის 1 იანვრამდე უზრუნველყოს საგარეო საკრედიტო რესურსების ხარჯზე გაცემული კრედიტებიდან შემოსავლების და ფინანსური აქტივების  სახით მისაღები შემოსულობების ძირითადი წყაროების ინფორმირება ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდების თაობაზე.

მუხლი 2. ბრძანების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 15 მარტის N136 ბრძანება «ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ».

მუხლი 3. ბრძანება, გარდა დანართი N2-ის 79-ე გრაფისა ამოქმედდეს 2007 წლის 1 დეკემბრიდან.

მუხლი 4. ბრძანების დანართი N2-ის 79-ე გრაფა ამოქმედდეს 2008 წლის 1 იანვრიდან.

 

ნ. გილაური

 

დანართი N1

 

 

ამკრეფის კოდი ამკრეფის დასახელება
1 საგადასახადო ინსპექცია
2 საბაჟო ორგანო
3 არასაგადასახადო შემოსულობები
4 მსხვილ გადამხდელთა ინსპექცია

 

 

დანართი N2 (27.10.2008 N 809)

 

 

 

N

თვითმმართველი ერთეულის  

კოდი

თვითმმართველი ერთეულის დასახელება
1 0077 თბილისი
2 0006 რუსთავი
3 0007 დმანისი
4 0008 თეთრიწყარო
5 0009 ბოლნისი
6 0010 მარნეული
7 0011 გარდაბანი
8 0012 წალკა
9 0013 მცხეთა
10 0014 თიანეთი
11 0015 დუშეთი
12 0016 ყაზბეგი
13 0017 ახალგორი
14 0018 ქუთაისი
15 0019 ზესტაფონი
16 0020 თერჯოლა
17 0021 სამტრედია
18 0022 საჩხერე
19 0023 ვანი
20 0024 ბაღდათი
21 0025 წყალტუბო
22 0026 ჭიათურა
23 0027 ტყიბული
24 0028 ხარაგაული
25 0029 ხონი
26 0030 ამბროლაური
27 0031 ლენტეხი
28 0032 ონი
29 0033 ცაგერი
30 0034 ზუგდიდი
31 0035 მარტვილი
32 0036 აბაშა
33 0037 სენაკი
34 0038 ჩხოროწყუ
35 0039 წალენჯიხა
36 0040 ხობი
37 0041 მესტია
38 0042 ფოთი
39 0043 გორი
40 0044 კასპი
41 0045 ქარელი
42 0046 ხაშური
43 0047 თიღვი
44 0048 ერედვი
45 0049 ქურთა
46 0050 გურჯაანი
47 0051 თელავი
48 0052 სიღნაღი
49 0053 დედოფლისწყარო
50 0054 ახმეტა
51 0055 საგარეჯო
52 0056 ყვარელი
53 0057 ლაგოდეხი
54 0058 ახალციხე
55 0059 ასპინძა
56 0060 ახალქალაქი
57 0061 ადიგენი
58 0062 ბორჯომი
59 0063 ნინოწმინდა
60 0064 ლანჩხუთი
61 0065 ჩოხატაური
62 0066 ოზურგეთი
63 0067 სოხუმი
64 0068 გალი
65 0069 ბათუმი
66 0070 ქედა
67 0071 ქობულეთი
68 0072 ხულო
69 0073 ხელვაჩაური
70 0074 შუახევი
71 0075 აჟარა
72 0091 აფხაზეთის ა/რ ბიუჯეტის ცენტრალიზებული შემოსულობები
73 0092 აჭარის  ა/რ ბიუჯეტის ცენტრალიზებული შემოსულობები
74 0093 თბილისის ბიუჯეტის ცენტრალიზებული შემოსულობები
75 0101 თბილისის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია)
76 0102 ახალციხის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია)
77 0103 თელავის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია)
78 0105 ქუთაისის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია)
79 0108 რუსთავის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია)
80 0109 ფოთის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია)
81 0110 ბათუმის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია)
82 0200 სახელმწიფო ბიუჯეტის ცენტრალიზებული შემოსულობები

 

დანართი N3 (7.12.2007 N1276)

ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდები

შემოსავლები
გადასახადები
გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე
ფიზიკური პირებიდან
საშემოსავლო გადასახადი
დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი
დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი სახელმწიფო  ბიუჯეტიდან დაფინანსებული საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან 1001
დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან 1002
დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი არასაბიუჯეტო სექტორიდან 1003
საშემოსავლო გადასახადი მეწარმე ფიზიკურ პირთა საქმიანობით მიღებული შემოსავლებიდან 1004
საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მიღებული დივიდენდებიდან 1005
საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მიღებული პროცენტებიდან 1006
საშემოსავლო გადასახადი დიპლომატიურ დაწესებულებებში  დასაქმებული  რეზიდენტი ფიზიკური პირის მიერ მიღებული შემოსავლებიდან 1007
არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადი (გარდა ქონების რეალიზაციიდან  მიღებული შემოსავლებისა) 1008
არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადი, ქონების რეალიზაციიდან  მიღებული შემოსავლებიდან 1009
საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მატერიალური აქტივების რეალიზაციით მიღებული ნამეტიდან 1010
საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირისთვის ქონების ჩუქებიდან 1011
საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ ქონების მემკვიდრეობით მიღებიდან 1012
საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ ქონების იჯარით გაცემის შედეგად მიღებული შემოსავლებიდან (10.09.2008 N 702) 1013
სხვა არაკლასიფიცირებული საშემოსავლო გადასახადი 1018
გადასახადი საწარმოებიდან
მოგების გადასახადი
მოგების გადასახადი საქართველოს საწარმოებიდან
გადასახადი საქართველოს საწარმოების მოგებიდან მიღებული პროცენტებიდან 1019
გადასახადი საქართველოს საწარმოების სხვა მოგებიდან 1020
მოგების გადასახადი უცხოური საწარმოებიდან
გადასახადი უცხოური საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდებიდან 1021
გადასახადი უცხოური საწარმოების მოგებიდან მიღებული პროცენტებიდან 1022
გადასახადი უცხოური საწარმოების სხვა მოგებიდან 1023
სხვა არაკლასიფიცირებული მოგების გადასახადი 1029
* * *
სხვა გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე, რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია 1030
გადასახადები ქონებაზე
გადასახდები უძრავ ქონებაზე
ქონების გადასახადი
გადასახადი საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 1031
გადასახადი უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 1032
გადასახადი ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
გადასახადი ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე 1033
გადასახადი არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე 1034
ქონების გადასახადი საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე 1035
ქონების გადასახადი საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე) 1036
ქონების გადასახადი საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე 1037
ქონების გადასახადი საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე 1038
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან 1039
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან 1040
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან 1041
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან 1042
სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადი 1048
გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე
საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე
დამატებული ღირებულების გადასახადი
დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან
დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან
ამოღებულია სახაზინო კოდები (18.04.2011 N 233)
დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეული მომსახურებიდან
დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ გაწეული მომსახურებიდან 1082
დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე არარეზიდენტის მიერ გაწეული მომსახურებიდან 1083
დღგ იმპორტირებული პროდუქციიდან
ამოღებულია სახაზინო კოდები (18.04.2011 N 233)
სხვა არაკლასიფიცირებული დამატებული ღირებულების გადასახადი
დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან (18.04.2011 N 233) 1089
დღგ იმპორტირებული პროდუქციიდან (18.04.2011 N 233) 2039
აქციზი
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე წარმოებული პროდუქციის რეალიზაციიდან
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებზე (მათ შორის შამპანური) 1090
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ შემაგრებულ ღვინოებზე – ჩამოსხმული 1091
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ შემაგრებულ ღვინოებზე – ჩამოსასხმელი 1092
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ვერმუტზე და სხვა ნატურალური ღვინოებზე, რომლებსაც დამატებული აქვთ მცენარეული ან არომატული ექსტრაქტები 1093
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ყურძნის  ნატურალური ღვინოებზე, გარდა  ცქრიალა  და შუშხუნა ღვინოებისა  (მათ   შორის შამპანური) და  შემაგრებული  ღვინოებისა _ ჩამოსხმული 1094
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ყურძნის  ნატურალური ღვინოებზე,  გარდა  ცქრიალა  და შუშხუნა ღვინოებისა  (მათ   შორის შამპანური) და  შემაგრებული  ღვინოებისა _ ჩამოსასხმელი 1095
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ სხვა დადუღებულ სასმელებზე (ვაშლის სიდრი, პერი, თაფლის სასმელი), დადუღებული სასმელების ნარევზე და დადუღებული სასმელებისა და უალკოჰოლო სასმელების ნარევზე 1096
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ეთილის სპირტზე 1097
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ სპირტიან სასმელებზე რომლებიც მიღებულია ყურძნის ღვინის ან ჭაჭის დისტილაციით 1098
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ვისკზე 1099
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ რომზე და ტაფიაზე 1100
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ჯინზე და ღვიის ნაყენზე 1101
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ არაყზე 1102
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ლიქიორზე და ტკბილ ნაყენებზე 1103
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ სხვა სპირტიან სასმელებზე 1104
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ლუდზე 1105
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ სიგარაზე, სიგარები წაჭრილი ბოლოებით, თამბაქოს შემცველობით 1106
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ სიგარელებზე (წვრილი სიგარები), თამბაქოს შემცველობით 1107
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ფილტრიან  სიგარეტზე, თამბაქოს შემცველობით 1108
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ყველა  დანარჩენ  უფილტრო სიგარეტზე და პაპიროსზე 1109
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ სამრეწველო დამზადების  სხვა თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელებზე, თამბაქო ,,ჰომოგენიზებული” ან ,,აღდგენილი” თამბაქოს ექსტრატებსა და ესენციებზე 1110
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ მსუბუქ ავტომობილებზე 1111
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ბუნებრივ აიროვან კონდესატზე და ბუნებრივ აირზე, გარდა მილსადენისა 1112
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობის მსუბუქ დისტილატებზე 1113
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობის საშუალო დისტილატებზე 1114
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობის მძიმე დისტილატებზე 1115
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ზეთებზე და ქვანახშირის ფისებისაგან  მაღალ ტემპერატურაზე გამოხდილ  სხვა პროდუქტებზე, ანალოგიურ პროდუქტებზე, რომლებშიც არომატული  შემადგენელი  ნაწილების მასა აღემატება არაარომატულების მასას 1116
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობის  აირებზე და აირისებრ ნახშირწყალბადებზე 1117
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობზე და ნავთობპროდუქტებზე, მიღებული ბიტუმოვანი ქანებისაგან, ნედლის გარდა: პროდუქტებზე, სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან ჩაურთველი, ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების 70 მას.% ან მეტი შემცველობით, ამასთანავე, ეს ნავთობი წარმოადგენს პროდუქტების ძირითად შემადგენლებს: ნამუშევარი ნავთობპროდუქტები 1118
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ პიროლიზის თხევად პროდუქტზე 1119
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ მისართზე, გამხსნელზე, ანტიდეტონატორზე 1120
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ საპოხ  მასალებზე და საშუალებებზე 1121 

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე  მობილურ კომუნიკაციებზე მომსახურების გაწევიდან (18.04.2011 N 233) 1122
აქციზის გადასახადი იმპორტირებული პროდუქციიდან
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებზე (მათ შორის შამპანური) 2040
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ შემაგრებულ ღვინოებზე – ჩამოსხმული 2041
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ შემაგრებულ ღვინოებზე – ჩამოსასხმელი 2042
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ვერმუტზე და სხვა ნატურალური ღვინოებზე, რომლებსაც დამატებული აქვთ მცენარეული ან არომატული ექსტრაქტები 2043
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ყურძნის  ნატურალური ღვინოებზე, გარდა  ცქრიალა  და შუშხუნა ღვინოებისა  (მათ   შორის შამპანური) და  შემაგრებული  ღვინოებისა _ ჩამოსხმული 2044
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ყურძნის  ნატურალური ღვინოებზე,  გარდა  ცქრიალა  და შუშხუნა ღვინოებისა  (მათ   შორის შამპანური) და  შემაგრებული  ღვინოებისა _ ჩამოსასხმელი 2045
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სხვა დადუღებულ სასმელებზე (ვაშლის სიდრი, პერი, თაფლის სასმელი), დადუღებული სასმელების ნარევზე და დადუღებული სასმელებისა და უალკოჰოლო სასმელების ნარევზე 2046
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ეთილის სპირტზე 2047
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სპირტიან სასმელებზე რომლებიც მიღებულია ყურძნის ღვინის ან ჭაჭის დისტილაციით 2048
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ვისკზე 2049
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ რომზე და ტაფიაზე 2050
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ჯინზე და ღვიის ნაყენზე 2051
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ არაყზე 2052
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ლიქიორზე და ტკბილ ნაყენებზე 2053
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სხვა სპირტიან სასმელებზე 2054
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ლუდზე 2055
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სიგარაზე, სიგარები წაჭრილი ბოლოებით, თამბაქოს შემცველობით 2056
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სიგარელებზე (წვრილი სიგარები), თამბაქოს შემცველობით 2057
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ფილტრიან  სიგარეტზე, თამბაქოს შემცველობით 2058
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ყველა  დანარჩენ  უფილტრო სიგარეტზე და პაპიროსზე 2059
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სამრეწველო დამზადების  სხვა თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელებზე, თამბაქო ,,ჰომოგენიზებული” ან ,,აღდგენილი” თამბაქოს ექსტრატებსა და ესენციებზე 2060
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე 2061
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ბუნებრივ აიროვან კონდესატზე და ბუნებრივ აირზე, გარდა მილსადენისა 2062
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ნავთობის მსუბუქ  დისტილატებზე 2063
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ნავთობის საშუალო დისტილატებზე 2064
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ნავთობის მძიმე დისტილატებზე 2065
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ზეთებზე და ქვანახშირის ფისებისაგან  მაღალ ტემპერატურაზე გამოხდილ  სხვა პროდუქტებზე, ანალოგიურ პროდუქტებზე, რომლებშიც არომატული  შემადგენელი  ნაწილების მასა აღემატება არაარომატულების მასას 2066
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ნავთობის  აირებზე და აირისებრ ნახშირწყალბადებზე 2067
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ნავთობზე და ნავთობპროდუქტებზე, მიღებული ბიტუმოვანი ქანებისაგან, ნედლის გარდა: პროდუქტებზე, სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან ჩაურთველი, ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების 70 მას.% ან მეტი შემცველობით, ამასთანავე, ეს ნავთობი წარმოადგენს პროდუქტების ძირითად შემადგენლებს: ნამუშევარი ნავთობპროდუქტები 2068
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ პიროლიზის თხევად პროდუქტზე 2069
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ მისართზე, გამხსნელზე, ანტიდეტონატორზე 2070
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ საპოხ  მასალებზე და საშუალებებზე 2071
აქციზის გადასახადი ექსპორტირებული პროდუქციიდან
ამოღებულია(2.06.2011 N 314)
სხვა არაკლასიფიცირებული აქციზი
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე წარმოებული სხვა არაკლასიფიცირებული პროდუქციის რეალიზაციიდან 1127
აქციზის გადასახადი სხვა არაკლასიფიცირებული იმპორტირებული პროდუქციიდან 2078
აქციზის გადასახადი სხვა არაკლასიფიცირებული ექსპორტირებული პროდუქციიდან 2084
გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ ოპერაციებზე
საბაჟო გადასახადი
ამოღებულია სახაზინო კოდები (18.04.2011 N 233
იმპორტის გადასახადი (18.04.2011 N 233) 2123
სხვა გადასახადები
სხვა გადასახადები მეწარმე სუბიექტებიდან
ჯარიმები და საურავები საგადასახადო სამართალდარღვევების გამო
ჯარიმა საგადასახადო ორგანოში სახელმწიფო რეგისტრაციის ან/და გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვაზე დადგომის წესის დარღვევისათვის 1128
ჯარიმა შემოსავლებისა და ხარჯების, აგრეთვე გადასახადით დასაბეგრი სხვა ობიექტების აღრიცხვის წესის დარღვევისათვის 1129
ჯარიმა გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაუკავებლობისათვის 1130
ჯარიმა საგადასახადო ორგანოს თანამდებობის პირისათვის წინააღმდეგობის გაწევისათვის საგადასახადო კონტროლის განხორციელებისას 1131
ჯარიმა ყადაღადადებული ქონების მფლობელობის სარგებლობის ან/და განკარგვის წესის დარღვევისათვის 1132
ჯარიმა საგადასახადო ორგანოსათვის სააღრიცხვო დოკუმენტაციის ან/და დაბეგვრასთან დაკავშირებული ინფორმაციის წარუდგენლობისათვის 1133
ჯარიმა მომხმარებლებთან  ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისას საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების წესის დარღვევისათვის 1134
ჯარიმა გადასახადის გადარიცხვის თაობაზე საგადასახადო ორგანოს საინკასო დავალებისა და გადასახადის გადამხდელის/საგადასახადო აგენტის ან სხვა ვალდებული პირის საგადახდო დავალების შესრულების ვადის დარღვევისათვის 1135
ჯარიმა ბანკების მიერ გადასახადის გადამხდელთა ანგარიშის გახსნის წესის დარღვევისათვის და გადასახადის გადამხდელის ანგარიშებზე ოპერაციების შეჩერების შესახებ საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილების შეუსრულებლობისათვის 1136
ჯარიმა დოკუმენტების გარეშე ტრანსპორტირებისა (გადაზიდვის) და აღურიცხაობისათვის 1137
სხვა არაკლასიფიცირებული ჯარიმები და საურავები 1143
ჯარიმები საბაჟო სამართალდარღვევების გამო (14.04.2009 N 236)
ამოღებულია სახაზინო კოდები (18.04.2011 N 233)
საქართველოს ეკონომიკურ საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებულ ჯარიმები (18.04.2011 N 233) 2145
* * *
სხვა გადასახადი არამეწარმე სუბიექტებიდან ან რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია 1144
სხვა არაკლასიფიცირებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადი (14.01,2008 N29)
დამქირავებლის სოციალური გადასახადი 1147
მეწარმე ფიზიკური პირის სოციალური გადასახადი 1148
სხვა არაკლასიფიცირებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადები 1145
სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი 1146
გრანტები
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული  გრანტები
მიმდინარე დანიშნულების გრანტები 3001
კაპიტალური დანიშნულების გრანტები 3002
უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები
მიმდინარე დანიშნულების გრანტები 3003
კაპიტალური დანიშნულების გრანტები 3004
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული  გრანტები
მიმდინარე დანიშნულების გრანტები 3005
კაპიტალური დანიშნულების გრანტები 3006
სხვა შემოსავლები
შემოსავლები საკუთრებიდან
პროცენტები
ხელისუფლების სხვა დონის ორგანოებზე გაცემული სესხებიდან (კრედიტებიდან) მიღებული პროცენტი (სარგებელი) 3007
საფინანსო ინსტიტუტებზე გაცემული სესხებიდან (კრედიტებიდან) მიღებული პროცენტი (სარგებელი) 3008
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედ საწარმოებზე გაცემული სესხებიდან (კრედიტებიდან) მიღებული პროცენტი (სარგებელი) 3009
კერძო საწარმოებზე გაცემული სესხებიდან (კრედიტებიდან) მიღებული პროცენტი (სარგებელი) 3010
შემოსავალი დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან 3011
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი პროცენტებიდან 3017
დივიდენდები
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები 3018
ა/რესპუბლიკის ხელისუფლების წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების და კერძო საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები 3019
ადგილობრივი ხელისუფლების წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების და კერძო საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები 3020
შემოსავალი საქართველოს ეროვნული ბანკის მოგებიდან 3021
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული დივიდენდებიდან 3027
რენტა
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის 3028
მოსაკრებელი ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის 3029
მოსაკრებელი გარემოდან ამოღებული მცენარეთა არამერქნული რესურსებისა და მათი პროდუქტებით სარგებლობისათვის 3030
მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის 3031
მოსაკრებელი ცხოველთა სამყაროს რესურსებით სარგებლობისათვის 3032
მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე 3033
სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი 3039
მოსაკრებელი თევზჭერის ლიცენზირებიდან 3040
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე 3041
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
სახელმწიფო მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე და არ არის ავტონომიური რესპუბლიკის სარგებლობაში 3042
სახელმწიფო მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების  ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და არ არის ადგილობრივი თვითმმართველობის სარგებლობაში 3043
სახელმწიფო მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, რომელიც ავტონომიური რესპუბლიკების სარგებლობაშია 3044
სახელმწიფო მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისა) სარგებლობაშია 3045
ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებაში არსებული მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი 3046
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი 3047
სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებული შემოსავლები 3048
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 3054
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
საბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 3055
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
საბაჟო მოსაკრებელი 3056
სალიცენზიო მოსაკრებლები
მოსაკრებელი ჩვილ ბავშვთა კვებისა და ბავშვთა კვების პროდუქტების წარმოება-დაფასოების  ლიცენზირებიდან 3057
მოსაკრებელი ბიოლოგიური პესტიციდების წარმოების ლიცენზირებიდან 3058
მოსაკრებელი ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის ლიცენზირებიდან 3059
მოსაკრებელი სამხედრო-საბრძოლო და კონკრეტული სახეობის იარაღთან დაკავშირებული საქმიანობის (მათ შორის ვაჭრობის) გენერალური ან  სპეციალური ლიცენზირებიდან 3060
მოსაკრებელი დაკვირვების ელექტრონული საშუალებების დამზადების, შეძენის, იმპორტისა და ექსპორტის ლიცენზირებიდან 3061
მოსაკრებელი კერძო და სათემო მაუწყებლობის ლიცენზირებიდან 3062
მოსაკრებელი ბუნებრივი გაზის დამუშავების, ნავთობის გადამუშავებისა და ტრანსპორტირების ლიცენზირებიდან 3063
მოსაკრებელი საგანმანათლებლო საქმიანობის გენერალური, სპეციალური და სხვა ლიცენზირებიდან 3064
მოსაკრებელი სიცოცხლის დაზღვევის, დაზღვევის (არა სიცოცხლისა) და გადაზღვევის ლიცენზირებიდან 3065
მოსაკრებელი საბანკო საქმიანობის, არასაბანკო-სადეპოზიტო  _ საკრედიტო საქმიანობის, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორის, საბროკერო საქმიანობის, საფონდო ბირჟის, ცენტრალური დეპოზიტარის, აქტივების მმართველის საქმიანობის და სპეციალიზებული დეპოზიტარის ლიცენზირებიდან 3066
მოსაკრებელი სამედიცინო საქმიანობის გენერალური, სპეციალური და სხვა ლიცენზირებიდან 3067
მოსაკრებელი ნავთობისა და გაზის  რესურსებით სარგებლობის გენერალური ან ნავთობისა და გაზის ძებნა-ძიების და ნავთობისა და გაზის მოპოვების სპეციალური ლიცენზირებიდან 3068
მოსაკრებელი ტყით სარგებლობის გენერალური ან ხე-ტყის დამზადებისა და სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური, აგრეთვე სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების და მიწისქვეშა სივრცის გამოყენების ლიცენზირებიდან 3069
მოსაკრებელი ექსპორტის მიზნით სოჭის გირჩითა და «გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ» კონვენციის (ჩIთEშ) დანართებში შეტანილი თეთრყვავილას ბოლქვებით ან/და ყოჩივარდას გორგლებით სარგებლობის ლიცენზირებიდან 3070
მოსაკრებელი რეგულარული საერთაშორისო საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის ლიცენზირებიდან 3071
მოსაკრებელი ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზირებიდან 3072
სხვა არაკლასიფიცირებული სალიცენზიო მოსაკრებელი 3078
სანებართვო მოსაკრებლები
მოსაკრებელი ვეტერინარულ და ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის ტრანზიტის და/ან იმპორტის ნებართვაზე 3079
მოსაკრებელი გარემოზე ზემოქმედების ნებართვაზე 3080
მოსაკრებელი ზედაპირული წყლის ობიექტიდან წყალაღებისა და ობიექტში წყალჩაშვების ნებართვაზე 3081
მოსაკრებელი შეზღუდულად ბრუნვადი მასალების წარმოების, ტრანსპორტირების, იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტის ან ტრანზიტის ნებართვაზე 3082
მოსაკრებელი სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების ნებართვაზე 3083
მოსაკრებელი ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის ნებართვაზე 3084
მოსაკრებელი «გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ» კონვენციის (ჩIთEშ) დანართებში შეტანილი სახეობების,  მათი ნაწილებისა და დერივატების ექსპორტის, იმპორტის, რეექსპორტისა და ზღვიდან ინტროდუქციის ნებართვაზე 3085
მოსაკრებელი იარაღისა და საბრძოლო მასალის იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტის ან ტრანზიტის, სამხედრო – საბრძოლო იარაღის ექსპორტის, იმპორტის, რეექსპორტის, ტრანზიტის, შიდა გადამუშავების, გარე გადამუშავების და დროებითი შემოტანის ან/და გატანის ნებართვაზე (18.04.2011 N 233) 3086
მოსაკრებელი იარაღისა და საბრძოლო მასალის გადატანა-გადაზიდვისა და გადაგზავნის, იარაღის ერთი სახეობის ცალკეული ეგზემპლიარების  საქართველოში შემოტანისა და საქართველოდან გატანის,  იარაღის შეძენის ნებართვაზე 3087
მოსაკრებელი უცხო ქვეყნის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა, აგრეთვე სხვა მნიშვნელოვან პირთა ვიზიტის დროს მათ თანმხლებ პირთა მიერ იარაღისა და საბრძოლო მასალის საქართველოში შემოტანისა და საქართველოდან გატანის ნებართვაზე 3088
მოსაკრებელი იარაღის კოლექციონირებისა და ექსპონირების ნებართვაზე 3089
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე 3090
მოსაკრებელი განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების, მათ შორის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის ნებართვაზე 3091
ამოღებულია (18.04.2011 N 233)
მოსაკრებელი საერთაშორისო საავტომობილო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისა და  სატვირთო გადაზიდვის ნებართვაზე (18.04.2011 N 233) 3093
მოსაკრებელი ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ექსპორტის, იმპორტის, რეექსპორტისა და ტრანზიტის ნებართვაზე 3094
მოსაკრებელი საავიაციო სამუშაოების წარმოებისა და არარეგულარული საერთაშორისო საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის  ნებართვაზე 3095
მოსაკრებელი თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის, საწყობის (ღიასი ან/და დახურულის), თავისუფალი საწყობის საქმიანობის ნებართვაზე (18.04.2011 N 233) 3096 

 

მოსაკრებელი სამორინეს, სათამაშო აპარატების სალონის, ტოტალიზატორის, ლოტოს, ბინგოს და წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის ნებართვაზე 3097
მოსაკრებელი სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების ექსპორტისა და იმპორტის, ფარმაკოლოგიური საშუალებების კლინიკური კვლევის და ფარმაცევტული წარმოების, I, II ჯგუფის აფთიაქების და სააფთიაქო პუნქტის საქმიანობების ნებართვაზე 3098
მოსაკრებელი არაიოდიზებული მარილის იმპორტის ნებართვაზე 3099
მოსაკრებელი კულტურული მემკვიდრეობის  ძეგლზე სამუშაოების, არქეოლოგიური სამუშაოებისა და საქართველოს კულტურულ ფასეულობათა საქართველოდან გატანის ნებართვაზე 3100
სხვა არაკლასიფიცირებული სანებართვო მოსაკრებელი 3106
სახელმწიფო სერტიფიკატის მოსაკრებლები
მოსაკრებელი სამშენებლო პროდუქციისა და მომსახურების შესაბამისობის სერტიფიცირებისათვის 3107
საქართველოში მიღებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის აუთენტურობის შესახებ და საზღვარგარეთ მიღებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის საქართველოში ცნობის შესახებ გაცემული ცნობის მოსაკრებელი 3108
ექიმისა და ფარმაცევტის სერტიფიცირების მოსაკრებელი 3109
ობიექტისა და პროდუქციის ჰიგიენური სერტიფიცირების მოსაკრებლები 3110
აუდიტორთა საკვალიფიკაციო სერტიფიცირების მოსაკრებელი 3111
ალკოჰოლიანი სასმელების წარმოშობისა და  ყურძნის ღვინოების, ეთილის სპირტის და სპირტიანი სასმელების შესაბამისობის სერტიფიცირების მოსაკრებელი 3112
ვაზის სამყნობი და სარგავი მასალების (ნამყენი ნერგი) შესაბამისობის სერტიფიცირების მოსაკრებელი 3113
ვეტერინარული მოწმობის (ფორმა N1 და ფორმა N2) გაცემისათვის მოსაკრებელი 3114
ჯიშიანი პირუტყვის სერტიფიკატის (სანაშენე მოწმობის) მოსაკრებელი 3115
სერტიფიცირების მოსაკრებელი თესლის თესვითი ხარისხის განსაზღვრისათვის 3116
სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო სერტიფიკატის მოსაკრებელი 3122
სარეგისტრაციო მოსაკრებლები
ფასიანი ქაღალდებისა და შეთავაზებების სარეგისტრაციო მოსაკრებელი 3123
საერთაშორისო, საქართველოს და ადგილობრივი შემოქმედებითი კავშირების, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების სარეგისტრაციო, აგრეთვე მათ წესდებაში ან დებულებაში ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანაზე მოსაკრებელი 3124
ამოღებულია (18.04.2011 N 233)
ამოღებულია (18.04.2011 N 233)
საზღვარგარეთ გასატან კულტურულ ფასეულობათა სარეგისტრაციო მოსაკრებელი 3127
საწარმოო წესით დამზადებული ცხოველთა საკვების და საკვებდანამატების, პესტიციდების  სარეგისტრაციო  მოსაკრებელი 3128
სამედიცინო სამკურნალო  საშუალებების, მასალების, ნაკეთობების და სხვა საგნების სარეგისტრაციო მოსაკრებელი 3129
ბიოლოგიურად აქტიური დანამატის სარეგისტრაციო და ხელახალი რეგისტრაციის მოსაკრებელი 3130
ამოღებულია (18.04.2011 N 233)
სხვა არაკლასიფიცირებული სარეგისტრაციო მოსაკრებელი 3137
სახელმწიფო საექსპერტიზო მოსაკრებელი
მოსაკრებელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის მიერ განხორციელებული ექსპერტიზისათვის 3138
მოსაკრებელი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის მიერ განხორციელებული ექსპერტიზისათვის 3139
მოსაკრებელი საწარმოო და სამოქალაქო დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის პროექტების სახელმწიფო კომპლექსური და ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის ექსპერტიზისათვის 3140
მოსაკრებელი მოძრავი ძეგლების, ქალაქებისა და სხვა დასახლებების კულტურული მემკვიდრეობის დაცვით ზონებში და ისტორიულ დასახლებებში შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქციის, სარესტავრაციო სამუშაოებისა და ახალი მშენებლობების პროექტების ექსპერტიზისათვის 3141
მოსაკრებელი ტექნიკური ზედამხედველობის სფეროში ექსპერტიზისათვის 3142
მოსაკრებელი საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო ეკოლოგიური ექსპერტიზისათვის 3143
სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო საექსპერტიზო მოსაკრებელი 3149
სახელმწიფო ბაჟი
სახელმწიფო ბაჟი სასამართლოებში განსახილველ საქმეებზე 3150
ამოღებულია (18.04.2011 N 233)
ამოღებულია (18.04.2011 N 233)
სახელმწიფო ბაჟი საქართველოს ტერიტორიაზე გაცემული ოფიციალური დოკუმენტების აპოსტოლით დამოწმებისათვის 3153
სახელმწიფო ბაჟი საქართველოს სახელმწიფო სასაზღვრო-გამტარ პუნქტებში საქართველოს ორდინალური ვიზის გაცემისათვის 3154
სახელმწიფო ბაჟი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ დოკუმენტების გამოთხოვისათვის ან/და ლეგალიზაციისათვის 3155
სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ბაჟი 3161
საკონსულო მოსაკრებელი
მოსაკრებელი უცხო სახელმწიფოში საქართველოს საკონსულო დაწესებულებების მიერ შესრულებული საკონსულო მოქმედებებისათვის 3162
მოსაკრებელი უცხო სახელმწიფოში საქართველოს საკონსულო დაწესებულებების მიერ შესრულებული სანოტარო მოქმედებებისათვის 3163
მოსაკრებელი უცხო სახელმწიფოში საქართველოს საკონსულო დაწესებულებების მიერ დოკუმენტების გამოთხოვისათვის 3164
მოსაკრებელი უცხო სახელმწიფოში საქართველოს საკონსულო დაწესებულებების მიერ დოკუმენტების ლეგალიზაციისათვის 3165
მოსაკრებელი უცხო სახელმწიფოში საქართველოს საკონსულო დაწესებულებების მიერ შესრულებული საზღვაო და საჰაერო ხომალდების საკონსულო მომსახურებისათვის 3166
სხვა არაკლასიფიცირებული საკონსულო მოსაკრებელი 3172
* * *
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 3173
ამოღებულია (18.04.2011 N 233)
ამოღებულია (18.04.2011 N 233)
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 3176
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
მოსაკრებელი კაზინოების (სამორინეების) სათამაშო მაგიდიდან 3177
მოსაკრებელი სათამაშო აპარატებიდან 3178
მოსაკრებელი ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს  სალაროებიდან 3179
მოსაკრებელი წამახალისებელი გათამაშებიდან 3180
მოსაკრებელი სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშობიდან 3181
მოსაკრებელი ლატარიების მოწყობაზე 3182
სხვა არაკლასიფიცირებული  სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 3188
* * *
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 3189
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის მოსაკრებელი 3190
მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის 3191
პრობაციის მოსაკრებელი 3192
სხვა არაკლასიფიცირებული  მოსაკრებელი 3198
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
აქციზური მარკების ნომინალური ღირებულებიდან მიღებული შემოსავლები 3199
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან 3205
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, მიღებული შემოსავალი 3206
სახელმწიფო შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე და სახელმწიფო სარგებლობაშია 3207
სახელმწიფო შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების  ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფო სარგებლობაშია 3208
სახელმწიფო შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, რომელიც ავტონომიური რესპუბლიკების სარგებლობაშია 3209
სახელმწიფო შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების  ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების) სარგებლობაშია 3210
ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებაში არსებული შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი 3211
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, მიღებული შემოსავალი 3212
შემოსავალი მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, მიღებული შემოსავალი 3218
სახელმწიფო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე და სახელმწიფო სარგებლობაშია 3219
სახელმწიფო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების  ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფო სარგებლობაშია 3220
სახელმწიფო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, რომელიც ავტონომიური რესპუბლიკების სარგებლობაშია 3221
სახელმწიფო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების  ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების) სარგებლობაშია 3222
ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებაში არსებული მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი 3223
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, მიღებული შემოსავალი 3224
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 3225
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან 3231
* * *
სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან 3237
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში 3243
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო 3244
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში 3245
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა დაცვის, განათლებისა და აღზრდის სფეროში 3246
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრო- და თბოენერგიის გამოყენებისა და წყალმომარაგების  დარგში (18.04.2011 N 233) 3247
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო სოფლის მეურნეობაში, ვეტერინალურ – სანიტარიული წესების დარღვევა 3248
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში
საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის 3249
შემოსავალი სანქციებიდან  (ჯარიმები და საურავები) დედაქალაქის ტერიტორიაზე ავტოტრანსპორტის პარკირების წესების დარღვევის გამო 3250
შემოსავალი სანქციებიდან  (ჯარიმები და საურავები) უბილეთო მგზავრობის გამო (19.02.2009 N97) 

შემოსავალი სანქციებიდან  (ჯარიმები და საურავები) საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანების პირობების დარღვევის გამო

(21.12.2009 N 863)

3255 

 

 

3259

 

სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში 3251
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში 3252
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო 3253
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო 3254 

 

 

შემოსავალი ჯარიმებიდან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მოქალაქეთა საბინაო უფლებების, საბინაო-კომუნალური მეურნეობისა და კეთილმოწყობის დარგში (19.02.2009 N97)
დასუფთავების წესების დარღვევის გამო  (19.02.2009 N97) 3256
თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიის კეთილმოწყობის წესების დარღვევის გამო  (19.02.2009 N97) 3257
თვითმმართველი ერთეულის იერსახის დამახინჯების გამო  (19.02.2009 N97) 3258
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო 3260
* * *
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზღვრის უკანონოდ დარღვევის გამო 3261
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) გაცემული სესხების დაფარვის ვადების დარღვევის გამო 3262
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო 3263
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევების გამო 3264
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს საქმიანობასთან დაკავშირებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა გამო (8.02.2010 N69) 3265
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სათამაშო ბიზნესის სფეროში სანებართვო პირობების დარღვევის გამო (18.04.2011 N 233) 3266
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) 3270
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა (28.12.2007 N1313)
მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა
პროგრამა «ღირსეული დასაწყისისათვის» 3273
სხვა მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა 3271
კაპიტალური ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა 3272
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
გზათსარგებლობის საფასურით მიღებული შემოსავალი (31.08.2010 N 685) 

3277 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო-სამეურნეო მიზნით გამოყოფისას სანაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი  

3278

ვალუტის კურსის ცვლილებით გამოწვეული შემოსავალი 3279
სახაზინო თავდებობიდან მიღებული შემოსავალი 3280
შემოსავალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან 3281 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 

3282 

 

შემოსალები სხვა მართვის უფლების გადაცემიდან 

(21.12.2009 N 863)

3283 

 

შემოსავალი რეალიზებული ლატარიის ბილეთების ჯამური ღირებულების წილიდან (18.04.2011 N 233) 3284
შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე (18.04.2011 N 233) 3285
სახელმწიფოსადმი მიყენებული ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი (18.04.2011 N 233) 3286
შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან (18.04.2011 N 233) 3287
ჯართის რეალიზაციის შედეგად მიღებული შემოსავალი (18.04.2011 N 233) 3288
შემოსავალი შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის ექსპორტის მომსახურების ტარიფიდან (2.06.2011 N 314) 3289
შემოსულობა არაფინანსური აქტივებიდან
შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან
შემოსულობა შენობებისა და ნაგებობების გაყიდვიდან
შემოსულობა საცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან
შემოსულობა საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან 3300
შემოსულობა სახელმწიფო საცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია 3301
შემოსულობა სახელმწიფო საცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია 3302
შემოსულობა სახელმწიფო საცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც ავტონომიური რესპუბლიკების სარგებლობაშია 3303
შემოსულობა სახელმწიფო საცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ. თვითმ. ერთეულებისა) სარგებლობაშია 3304
შემოსულობა ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან 3305
შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი შენობების  გაყიდვიდან 3306
შემოსულობა არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან
შემოსულობა საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან 3307
შემოსულობა სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია 3308
შემოსულობა სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია 3309
შემოსულობა სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც ავტონომიური რესპუბლიკების სარგებლობაშია 3310
შემოსულობა სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ. თვითმ. ერთეულებისა) სარგებლობაშია 3311
შემოსულობა ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან 3312
შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი შენობების  გაყიდვიდან 3313
შემოსულობა სხვა ნაგებობების გაყიდვიდან
შემოსულობა საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სხვა ნაგებობების გაყიდვიდან 3319
შემოსულობა სახელმწიფო სხვა ნაგებობების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია 3320
შემოსულობა სახელმწიფო სხვა  ნაგებობების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია 3321
შემოსულობა სახელმწიფო სხვა ნაგებობების გაყიდვიდან, რომელიც ავტონომიური რესპუბლიკების სარგებლობაშია 3322
შემოსულობა სახელმწიფო სხვა ნაგებობების გაყიდვიდან, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ. თვითმ. ერთეულებისა) სარგებლობაშია 3323
შემოსულობა ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებაში არსებული სხვა ნაგებობების გაყიდვიდან 3324
შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სხვა ნაგებობების  გაყიდვიდან 3325
შემოსულობა მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან
შემოსულობა სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან
შემოსულობა საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან 3326
შემოსულობა სახელმწიფო სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია 3327
შემოსულობა სახელმწიფო სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია 3328
შემოსულობა სახელმწიფო სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან, რომელიც ავტონომიური რესპუბლიკების სარგებლობაშია 3329
შემოსულობა სახელმწიფო სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ. თვითმ. ერთეულებისა) სარგებლობაშია 3330
შემოსულობა ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან 3331
შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების  გაყიდვიდან 3332
შემოსულობა სხვა მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან
შემოსულობა საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სხვა მანქანა-დანადგარების  გაყიდვიდან 3338
შემოსულობა სახელმწიფო სხვა მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია 3339
შემოსულობა სახელმწიფო სხვა მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილ. თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფო სარგებლობაშია 3340
შემოსულობა სახელმწიფო სხვა მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან, რომელიც ავტონომიური რესპუბლიკების სარგებლობაშია 3341
შემოსულობა სახელმწიფო სხვა მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) სარგებლობაშია 3342
შემოსულობა ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებაში არსებული  სხვა მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან 3343
შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სხვა მანქანა-დანადგარების  გაყიდვიდან 3344
შემოსულობა სხვა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან
შემოსულობა კულტივირებული აქტივების გაყიდვიდან
შემოსულობა საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის კულტივირებული აქტივების გაყიდვიდან 3350
შემოსულობა სახელმწიფო კულტივირებული აქტივების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია 3351
შემოსულობა სახელმწიფო კულტივირებული აქტივების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია 3352
შემოსულობა სახელმწიფო კულტივირებული აქტივების გაყიდვიდან, რომელიც ავტონომიური რესპუბლიკების სარგებლობაშია 3353
შემოსულობა სახელმწიფო კულტივირებული აქტივების გაყიდვიდან, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ. თვითმ. ერთეულებისა) სარგებლობაშია 3354
შემოსულობა ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებაში არსებული კულტივირებული აქტივების გაყიდვიდან 3355
შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული კულტივირებული აქტივების  გაყიდვიდან 3356
შემოსულობა არამატერიალური ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან
შემოსულობა ლიცენზიების გაყიდვიდან 3357
შემოსულობა სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან
შემოსულობა საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან 3363
შემოსულობა სახელმწიფო სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია 3364
შემოსულობა სახელმწიფო სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია 3365
შემოსულობა სახელმწიფო სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან, რომელიც ავტონომიური რესპუბლიკების სარგებლობაშია 3366
შემოსულობა სახელმწიფო სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ. თვითმ. ერთეულებისა) სარგებლობაშია 3367
შემოსულობა ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებაში არსებული სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან 3368
შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივების  გაყიდვიდან 3369
შემოსულობა მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან
შემოსულობა სტრატეგიული მარაგების გაყიდვიდან 3370
სხვა მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან
შემოსულობა ნედლეულისა და მასალების  გაყიდვიდან 3376
შემოსულობა დაუმთავრებელი წარმოების  გაყიდვიდან 3377
შემოსულობა მზა პროდუქციის გაყიდვიდან 3378
შემოსულობა შემდგომი რეალიზაციისათვის შეძენილი საქონლის გაყიდვიდან 3379
შემოსულობა სხვა არაკლასიფიცირებული მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან 3380
შემოსულობა ფასეულობების გაყიდვიდან 3381
შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან
შემოსულობა მიწის გაყიდვიდან
შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე 3387
შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე 3388
შემოსულობა ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან 3389
შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწების  გაყიდვიდან 3390
შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე 3391
შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე 3392
შემოსულობა ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან 3393
შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო მიწების  გაყიდვიდან 3394
შემოსულობა მიწაზე უფლების აღიარებიდან 3395
შემოსულობა წიაღისეულიდან 3396
შემოსულობა სხვა ბუნებრივი აქტივებიდან
შემოსულობა რადიოსიხშირული სპექტრის სარგებლობის ლიცენზიიდან 3402
შემოსულობა სხვა დანარჩენი ბუნებრივი აქტივებიდან 3403
შემოსულობა არაწარმოებული არამატერიალური აქტივებიდან 3404
შემოსულობა ფინანსური აქტივებიდან
შემოსულობა საშინაო ფინანსური აქტივებიდან
ვალუტა და დეპოზიტები 3410
შემოსულობა ფასიანი ქაღალდებიდან, გარდა აქციებისა 3411
შემოსულობა სესხებიდან 3412
შემოსულობა აქციებიდან და სხვა კაპიტალიდან 3413
შემოსულობა სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვებიდან 3414
შემოსულობა წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტებიდან 3415
შემოსულობა სხვა დებიტორული დავალიანებებიდან 3416
შემოსულობა საგარეო ფინანსური აქტივებიდან
ვალუტა და დეპოზიტები 3422
შემოსულობა ფასიანი ქაღალდებიდან, გარდა აქციებისა 3423
შემოსულობა სესხებიდან 3424
შემოსულობა აქციებიდან და სხვა კაპიტალიდან 3425
შემოსულობა სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვებიდან 3426
შემოსულობა წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტებიდან 3427
შემოსულობა სხვა დებიტორული დავალიანებებიდან 3428
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება 3429
შემოსულობა ფინანსური ვალდებულებებიდან
შემოსულობა საშინაო ფინანსური ვალდებულებებიდან
ვალუტა და დეპოზიტები 3435
შემოსულობა ფასიანი ქაღალდებიდან, გარდა აქციებისა 3436
შემოსულობა სესხებიდან 3437
შემოსულობა აქციებიდან და სხვა კაპიტალიდან (მხოლოდ სახელმწიფო საწარმოები და ორგანიზაციები) 3438
შემოსულობა სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვებიდან 3439
შემოსულობა წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტებიდან 3440
შემოსულობა სხვა კრედიტორული დავალიანებებიდან 3441
შემოსულობა საგარეო ფინანსური ვალდებულებებიდან
ვალუტა და დეპოზიტები 3447
შემოსულობა ფასიანი ქაღალდებიდან, გარდა აქციებისა 3448
შემოსულობა სესხებიდან 3449
შემოსულობა აქციებიდან და სხვა კაპიტალიდან (მხოლოდ სახელმწიფო საწარმოები და ორგანიზაციები) 3450
შემოსულობა სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვებიდან 3451
შემოსულობა წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტებიდან 3452
შემოსულობა სხვა დებიტორული დავალიანებებიდან 3453
* * *
წლის დასაწყისისთვის გარდამავალი საბრუნავი სახსრები 3459
წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები 3460
* * *
სხვა დეპოზიტები   ამოღებულია (30.12.2008 N 959) 3000
დეპოზიტები საქართველოს ეკონომიკური საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებული ვალდებულებების კუთხით (18.04.2011 N 233) 2000

 

 

მხარჯავი დაწესებულებების დეპოზიტები (30.12.2008 N 959) 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 4000
საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 4100
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 4200
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი 4300
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 4400
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 4500
საქართველოს მთავრობის კანცელარია 4600
საქართველოს კონტროლის პალატა 4700
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 4800
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 4900
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი  განვითარების სამინისტრო (25.11.2010 N 871) 5000
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 5100
საქართველოს უზენაესი სასამართლო 5200
საერთო სასამართლოები 5300
საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო   (30.12.2008 N 959 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 თებერვლიდან) 5400
საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების  სამინისტრო 5500
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 5600
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე შექმნილი დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია 5700
საქართველოს საგარეო დაზვერვის სპეციალური სამსახური 5800
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 5900
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 6000
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის  სამინისტრო(25.11.2010 N 871) 6100
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა   სამინისტრო (25.11.2010 N 871) 6200
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 6300
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 6400
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 6500
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 6600
სახელმწიფო რწმუნებულის _ გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში 6700
სახელმწიფო რწმუნებულის _ გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 6800
სახელმწიფო რწმუნებულის _ გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში 6900
სახელმწიფო რწმუნებულის _ გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში  

7100

სახელმწიფო რწმუნებულის _ გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 7200
სახელმწიფო რწმუნებულის _ გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 7300
სახელმწიფო რწმუნებულის_გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 7400
სახელმწიფო რწმუნებულის _ გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში 7500
სახელმწიფო რწმუნებულის _ გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში 7600
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 7700
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო (19.03.2009 N 176) 7800
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 7900
სსიპ _ საზოგადოებრივი მაუწყებელი 8000
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 8100
რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 8200
სსიპ _ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 8300
საქართველოს საპატრიარქო 8400
სსიპ _ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 8500
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი _ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (25.11.2010 N 871) 8600
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო (25.11.2010 N 871) 8700
სიმინდის თესლის რეალიზაციით მიღებული თანხები (2.06.2011 N 314) 8800

 

 

Leave a Reply

იუსტიციის სახლი
შემოსავლების სამსახური
საჯარო რეესტრი
აღსრულების ეროვნული ბიურო
სამოქალაქო რეესტრი
ქ.თბილისის ქონების მართვის სააგენტო
ნოტარიუსთა პალატა